Gå till innehållet

grammatik

Vad är bra svenska? En inblick i språkvårdens historia

Artiklar

Maria Bylin

Innan språkvården ger en rekommendation görs noggranna avvägningar. Maria Bylin presenterar åtta perspektiv som språkvården tar hänsyn till i sina rekommendationer.

is på hav

Glidande betydelser – om de relativa adverben när, då och där

Artiklar

Monica Äikäs

När, då och där kan ha olika betydelser beroende på sammanhang. Monica Äikäs presenterar både nutida och historiska exempel på hur dessa relativa adverb kan användas.

Språket – ett magiskt paket i ständig förändring

Aktuell litteratur

Mia Falk

Språkhandboken Viktig svenska ger dubbel behållning genom att både ge svar på språkfrågor och fungera som förebild för hur man kan förhålla sig till variation och förändring i språket. 

Komplexa konstruktioner men välvilliga instruktioner?

Artiklar

Jan Lindström

Ett forskningsprojekt visar att en komplicerad meningsbyggnad i talspråk kan signalera artighet och deltagarroller.

Om en svunnen tid när måndagen kunde vara fri och blå

Artiklar

Erkki Lyytikäinen

Erkki Lyytikäinen skriver om ett försvunnet idiom och försvunna pluralformer.

Grammatisk exkursion: två exempel på avvikande ordföljd i svenskan

Artiklar

Monica Äikäs

Ordföljden i svenskan överensstämmer inte alltid med den ”normala” ordföljd som anges i satsscheman. Jag ska ta upp två fall där objektet i en huvudsats står på en annan plats än i satsschemat. I bägge fallen utgörs det avvikande objektet av ett pronomen.

Lättsamma tips för lata skribenter

Aktuell litteratur

Bianca Ortiz Holmberg

Vetenskapligt skrivande för lata – 99 snabba skrivtips håller vad den lovar. Det tar inte många minuter att läsa skrivtipsen men ibland måste man ha tålamod för att hitta fram till rätt rubrik.

Räckvidd – att tolka ord i förhållande till varandra

Artiklar

Monica Äikäs

Monica Äikäs skriver om hur tolkningen av en sats kan variera beroende på den inbördes relationen mellan ord och uttryck i satsen.

In memoriam – Christer Laurén 1942–2022

Artiklar

Marianne Nordman

”När jag ser tillbaka på min forskarbana kommer jag att tänka på en mer eller …

christer-lauren

Grammatiskt genus – slumpmässigt, undanglidande men ofrånkomligt självklart

Artiklar

Martin Persson

Vad är det som styr vilket genus ett ord tillhör? Tja, det lär vi aldrig riktigt få grepp om, konstaterar Martin Persson i sin artikel om grammatiskt genus.