vik på tasmanien
Uttrycket "lika långt som brett" förekommer första gången i skrift i en beskrivning av Tasmanien: "Ön är af en rundad skapnad, nästan lika lång som bred." (Åbo Underrättelser 22.8.1832.) Här är betydelsen alltså konkret. Foto: Pixabay

Jag fick ett brev från Ralf Svenblad, som kommenterade att det bildliga uttrycket det är lika långt som brett ’det gör varken från eller till’ saknas i Finlandssvensk ordbok och att uttrycket inte heller förekommer i språkvårdslitteraturen.

Varken Hugo Bergroth, Carl-Eric Thors, Mikael Reuter eller någon annan tidigare språkvårdare verkar ha skrivit om finlandismen.

Det finns många finlandismer som saknas i ordboken, så det var knappast en överraskning i sig. Men märkligt var att det inte heller fanns någon anteckning om uttrycket i språkvårdens register. Vi har tydligen inte fått någon fråga om det tidigare, och varken Hugo Bergroth, Carl-Eric Thors, Mikael Reuter eller någon annan tidigare språkvårdare verkar ha skrivit om finlandismen heller.

Jag trodde därför att vi hade att göra med en tidigare oupptäckt finlandism, tills jag tittade på uppslagsordet leveä i Stora finsk-svenska ordboken och hittade detta:

se on yhtä pitkää kuin leveääkin

  • det gör varken från eller till
  • det har ingen betydelse
  • (suomr) det är lika långt som brett

(Förkortningen suomr står för suomenruotsi, vilket betyder finlandssvenska.)

Oupptäckt var den alltså inte, även om den inte var nämnd i språkvårdslitteraturen.

Konkret och bildlig användning

De svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland har digitaliserats och finns numera lätt tillgängliga på nätet. Det allra äldsta belägget jag hittar på frasen ”lika lång som bred” i detta material är inte i bildlig bemärkelse, utan beskriver rent konkret formen på Tasmanien (på den tiden även kallad Van Diemens land):

Ön är af en rundad skapnad, nästan lika lång som bred. (Åbo Underrättelser 22.8.1832.) 

Betydligt yngre är det äldsta belägget på den bildliga användningen. Det återfinns i en recension av en finsk översättning av Publius Cornelius Tacitus Germania:

Hvad beträffar det på olika interpretation beroende sättet att öfversätta, så kunde väl här ett och annat anmärkas. Men då vi här befinna oss på ett fält, der satsen ”Qvot capita tot census” gäller, är betydelsen af sådana anmärkningar, som man säger ”lika lång som bred”. Tacitus med sitt korta, ojemna, nästan stympade och derför ofta dunkla språk, är icke den bland de romerska auktorerna, som erbjuder interpretatorn de minsta dubier. Det bör erkännas, att öfversättaren med samvetsgrannhet och insigt härvid förfarit. (Helsingfors tidningar 25.10.1865).

Vi kan här notera att skribenten använder citattecken runt frasen lika lång som bred, vilket signalerar en viss tvekan inför uttrycket, förstärkt av frasen ”som man säger”. Uttrycket var alltså antagligen inte alldeles neutralt i skribentens språkkänsla.

Uttrycket var alltså antagligen inte alldeles neutralt i skribentens språkkänsla.

Uttrycket återfinns även hos Zacharias Topelius, här i dialog:

Se så der, sade Lisalill, nu är det åter igen lika långt som bredt. Hvarmed skall jag nu hämta vatten åt farfar? (Trollsländan 30.10.1869)

Även Zacharias Topelius använde uttrycket ”lika långt som bredt”. Foto: Museiverket/Finna

Ett något yngre belägg är från en liten artikel i Åbo underrättelser 1909 där journalisten redogör för hur han med dålig framgång försökt locka information ur en förtegen senator Paasikivi. Hur journalisten än formulerade sig lyckades Paasikivi fördunkla sitt svar:

Mitt ansikte lyste upp; det var ju ett bevis till för att de gamla senatorerna icke skulle stanna. Senatorn såg det och tillade omedelbart och obarmhärtigt att han eventuellt kunde komma hem inom två dagar efter erhållet telegrafiskt meddelande. Så var det lika långt som brett igen. Men i alla fall fick jag den uppfattningen, att de inte skulle stanna. (ÅU 22.10.1909)

Enstaka belägg i Sverige – men i finskan är uttrycket standardspråk

Uttrycket har även använts i Sverige. Författaren Karin Boye skrev den 21 december 1934 så här i ett brev till sin vän Ebbe Linde, även han poet:

”Vad anser ni vara grunden för ett lyckligt äktenskap?” stod det i en enquête. Kan du säga det? Är det inte en gåta? Även om man antyder något om fysisk överensstämmelse, så är det hela ju inte löst med det, för då frågar man vad det är, och så kommer man runt: jo, det är när det blir harmoniskt… Så det är lika långt som brett.

Trots de svenska beläggen vågar jag fortfarande kalla det en finlandism.

Jag har även hittat det i svenska riksdagsprotokoll från 1930 och 1957. Men det verkar aldrig ha varit ett ofta förekommande uttryck i Sverige. Tveksamt är om det alls används i dag. Trots de svenska beläggen vågar jag fortfarande kalla det en finlandism.

På finska kan man använda uttrycket ”yhtä pitkää kuin leveääkin” i samma bildliga betydelse som den finlandssvenska. Uttrycket finns upptaget i ordboken Nykysuomen sanakirja som − sitt namn till trots − är ganska gammal vid det här laget. Materialet till ordboken är insamlat fram till 1938. Det innebär att uttrycket senast 1938 måste ha varit tämligen etablerat i finskan.

Förekommer i hela det svensktalande Finland

Lika långt som brett verkar vara spritt över hela det svensktalande Finland, inklusive Åland. Ralf Svenblad skriver i sitt brev till mig:

På Åland är det väl belagt, även i anföranden i lagtinget: ”folkomröstningen kunde bli ganska jämn och då är det igen lika långt som brett” (Barbro Sundback, i plenum 15.4.2002) och man hittar äldre belägg hos Joel Pettersson: ”Mellangården försökte med fågelskrämmor, klappsmällor, ja även skjutna kråkor hängde han opp. Men lika långt som brett.” (Måndagsmorgon, 1921, tr. 2004, s. 165.)

Uttrycket förekommer i olika stilarter och genrer, från bloggar och skönlitteratur till stelt juristspråk.

Förutom att uttrycket verkar vara geografiskt spritt, förekommer det också i olika stilarter och genrer, från bloggar och skönlitteratur till stelt juristspråk:

Den immanenta synvinkeln hänvisar till de intressen som givits rättsordningens skydd; det svaret är ju dock lika långt som brett. Den transcendenta uppfattningen söker stödet oberoende av rättsordningen; straffrätten måste skydda individen, varigenom också universalrättsgoda måste kunna härleda sitt berättigande ur skyddet för individen. (JFT, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 6/2003)

Uttrycket förekommer numera mestadels i neutrum (lika långt som brett) men utrum (lika lång som bred) är inte otänkbart heller.

I den bildliga betydelsen verkar ordföljden vara fast. I konkret betydelse går det bra att säga lika brett som långt, men i överförd betydelse tycks bara lika långt som brett användas.

Varför detta uttryck aldrig tidigare tagits upp i språkvårdslitteraturen är oklart. Antagligen är orsaken så enkel att uttrycket är lätt att förstå, stilistiskt neutralt och därför har det passerat omärkt; språkvårdarna har alltså inte reflekterat över att det är en finlandism. Men det gjorde redaktören i Stora finsk-svenska ordboken. Och nu även Ralf Svenblad som fick mig att skriva denna artikel.