I Tyskland kan man studera nordiska språk vid tolv olika universitet (i Berlin, Bonn, Erlangen-Nürnberg, Frankfurt am Main, Freiburg, Greifswald, Göttingen, Kiel, Köln, München, Münster och Tübingen). Ämnet kallas antingenSkandinavistik eller Nordische Philologie. Överlag har studierna en stark litteraturvetenskaplig inriktning.

Svenska/skandinaviska språk är populärt i Tyskland och antalet sökande till skandinavistiken visar en ökande trend. Det finns flera orsaker till populariteten. En del av dem som väljer studieinriktningen har blivit intresserade redan som barn, mycket tack vare Astrid Lindgrens böcker. Svenska och nordiska deckare har också gjort intryck, likaså nordiska tv-serier, nordisk film och nordisk kultur. Därtill har ämnet en lång historia vid tyska universitet, eftersom skandinavistik traditionellt har ingått i germanistiken.

De som studerat nordiska språk placerar sig väl på arbetsmarknaden. De blir t.ex. översättare, lärare och förlagsredaktörer eller får arbete på företag där språkkunskaper är ett plus. En del söker sig också till Norden och blir lärare i tyska.

Institutet för skandinavistik vid Johann Wolfgang Goethe Universität i Frankfurt har omkring tjugo anställda. Det finns två professorer och sammanlagt ca 15 lektorer, universitetslärare och vetenskapliga medarbetare samt fem anställda studenter/doktorander. Den svenska lektorn heter Jackie Nordström och hon har disputerat vid Göteborgs universitet. Skandinavistik kan läsas antingen som huvud- eller biämne både på Bachelor- och Masternivå. Studierna är filologiskt och litteraturvetenskapligt inriktade. Stor vikt läggs vid praktisk språkkunskap. I kurserna i svenska ingår realia om Sveriges kultur och samhälle.  Också svenskan i Finland tas upp. Vid institutet bedrivs en hel del forskning.

På Institut für Skandinavistik/Fennistik vid universitetet i Köln hör de nordiska språken och finska ihop och samarbetet är nära. Skandinavistikstudenterna förutsätts ta en grundkurs i finska och fennistikstudenterna ska gå en kurs i något av de skandinaviska språken. Institutet har omkring 25 anställda (med anställda studenter inbegripna), och man har program för såväl skandinavistik som fennistik för både Bachelor of Arts och Master of Arts. Det finns en professur i skandinavistik och sedan 2007 en professur i fennistik (innehavare Marja Järventausta). Undervisningen i finsk litteraturvetenskap sköts av fil.dr Judith Meurer-Bongardt, som disputerat på Hagar Olsson. Institutet har ett nära samarbete med skandinavistiken i Bonn och man har dessutom Erasmus-utbyte med Åbo Akademi.

Abteilung für Skandinavische Sprachen und Literaturen vid Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität i Bonn är mindre än motsvarande institution i Köln. De anställda är drygt tio och Judith Meurer-Bongardt undervisar också här. Man erbjuder både Bachelor of Arts och Master of Arts-examen i skandinavistik inom inriktningen Germanistik och jämförande litteratur och kulturvetenskap. Avdelningen deltar liksom Köln i de europeiska universitetens utbytesprogram Erasmus och rekommenderar sina studenter att tillbringa åtminstone en termin vid något universitet i Norden.

Tyskland är ju ett folkrikt land (över 80 miljoner invånare) med många universitet, men det är ändå fascinerande att studier i nordiska språk är möjligt på så många ställen. Och framför allt är det imponerande hur goda kunskaper studenterna visar. Detta märktes vid vårt besök på institutionen i Frankfurt. Ett femtontal studenter lyssnade på våra presentationer och det handlade ingalunda om långt hunna studenter utan om studenter som befann sig i början av sina studier.