Forskningsprojektet Fokus på uttalsinlärning med svenska som mål- och källspråk (FOKUS) pågick 2015–2019 och finansierades i huvudsak av Svenska litteratursällskapet i Finland. Projektet har genererat en mängd forskningsbaserad kunskap om uttalsinlärning och uttalsundervisning, och boken Uttalsinlärning med fokus på svenska av Maria Kautonen och Mikko Kuronen baserar sig i stor utsträckning på resultat från projektet.

Uttalet har inte alltid fått den uppmärksamhet det förtjänar inom språkundervisningen

Det är ett viktigt tema som författarna tar sig an i boken. Uttalet har inte alltid fått den uppmärksamhet det förtjänar inom språkundervisningen, och talspråksforskare har inte heller i hög grad intresserat sig för uttalsinlärning. Ändå är uttalet av stor betydelse för språkbehärskning, förståelse och begriplighet. Boken kommer säkert att vara värdefull för både språkpedagoger och språkinlärare på olika nivåer. Dessutom är den givande för alla som är intresserade av uttalsfrågor, andraspråksuttal och fonetik.

Fokus i boken ligger på inlärning av svenska som andraspråk särskilt i finländsk kontext, men läsaren får mycket vidare insikter än så. Boken redogör inte enbart för svenskt uttal utan också för uttal generellt och för olika språks fonetiska kännetecken. Den innehåller ny forskningsbaserad kunskap om uttalsinlärning, och den redogör också för vedertagna teoretiska modeller. Den är fullspäckad med intressanta fonetiska iakttagelser och olika slags forskningsrön, och rönen är i hög grad tillämpbara i den praktiska uttalsundervisningen. Det är värdefullt att all denna samlade kunskap finns tillgänglig inom två pärmar.

Boken är fullspäckad med intressanta fonetiska iakttagelser.

I boken behandlas både finlandssvenskt och sverigesvenskt uttal ingående, och varieteterna jämförs med varandra. Författarna framhåller att det är viktigt för den som vill lära sig ett språk att välja vilken varietet av språket som ska vara mål för uttalsinlärningen. När det gäller svenska står valet i Finland främst mellan finlandssvenskt och sverigesvenskt uttal. I detta sammanhang kan det vara viktigt att minnas att det numera också finns andra talargrupper än finskspråkiga i Finland som vill lära sig svenska.

På flera ställen lyfter författarna fram prosodins betydelse i uttalsundervisningen. Hittills har segmentella drag (vokaler och konsonanter) ofta betonats, men forskning har visat att prosodin ofta är ännu viktigare än dessa för begriplighet och färdighetsnivå. När det gäller svenska, i synnerhet sverigesvenska, spelar satsbetoningen en stor roll.

En intressant insikt är att ökad kunskap om uttal i ett språk leder till bättre uttal.

En intressant insikt är att ökad kunskap om uttal i ett språk leder till bättre uttal. Därför borde uttal undervisas explicit, så att inläraren blir medveten om olika drag i målspråket och utvecklar sitt fonetiska öra för det. Författarna framhåller att fonetisk kunskap är viktig för både inlärare och pedagoger. Lärare som inte fått tillräcklig undervisning i fonetik kan ha svårt att undervisa i uttal. Det är också uppenbart att fonetisk och didaktisk forskning har stor betydelse för att uttalsundervisningen som helhet ska kunna utvecklas och förbättras.

Recension

Maria Kautonen och Mikko Kuronen: Uttalsinlärning med fokus på svenska. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (860), 2021. 216 sidor. (Boken kan laddas ner gratis som e-bok eller pdf på sls.fi.)