Sia Spiliopoulou-Åkermark
Sia Spiliopoulou Åkermark

Sällan finns det någon som rannsakar sig själv och ställer sig frågan: Hur är det med mina egna ord? Är de förståeliga och meningsfulla för andra omkring mig? Sårar de som dolkar eller som salt strött på öppna sår? Är mina ord pålitliga?  

Sällan finns det någon som rannsakar sig själv och ställer sig frågan: Hur är det med mina egna ord?

Rättsliga processer bygger på ord. I lagstiftningsprocessen är orden oumbärliga. Ord som i underlaget för lagen ska beskriva verkligheten så mångsidigt som möjligt. Ord som ska spegla olika scenarier och handlingsalternativ. Ord som ska spekulera i det närmast omöjliga, nämligen framtidens konsekvenser. Ord som ska debattera för och emot. Ord som ska godkänna; ord som ska avslå.

Lagen i den demokratiska staten är inte bara en slumpmässig anhopning av ord. Det är en framvaskad ordsamling, en kompromiss i språklig dräkt, som har sipprat igenom samhällets och statens många lager. Om staten eller makteliten är manipulativa kan lagens förarbeten vara torftiga och ensidiga. De lämnar inget utrymme för olika alternativ. I mer auktoritära stater är lagen, förordningen eller beslutet härskarens diktat som förmedlar maktens förväntan och krav på medborgarna.

I den demokratiska statens utveckling finns en tydlig röd tråd: att ge fler och fler människor och grupper en röst.

Även andra juridiska processer, såsom medling och rättegång bygger på skriftliga och muntliga verktyg. På ord. I den demokratiska statens utveckling finns en tydlig röd tråd: att ge fler och fler människor och grupper en röst. Vi skulle kunna kalla denna röda tråd för ordens pärlband. Bönder, kvinnor, minoriteter, urfolk, personer med funktionsvariationer ska få tala och ska höras. Att få en röst betyder att man får ordets makt. Sedan måste det också finnas någon som kan och vill lyssna på dessa ord. Orden är handling från båda sidorna, den som talar och den som lyssnar. Om orden och samtalet saknar trovärdighet skapas ingen tillit. Eller självtillit. Bland alla de samtal som pågår omkring oss är kanske det mest värdefulla de samtal som var och en av oss har med sig själv.  

Bland alla de samtal som pågår omkring oss är kanske det mest värdefulla de samtal som var och en av oss har med sig själv.  

Avtal är också ord. Det finns många sorters avtal. Grundlagen är ett samhällsavtal om hur vi ser på vårt samhälles grunder och framtid. Vad ska denna framtid byggas på? Grundlagar är lagar där orden väger särskilt tungt. De ska inte kunna ändras så lätt. Marknaden och ekonomin förutsätter avtal och tillit. När vi kommer överens om en tid och plats för vår lunchträff, ingår vi ett avtal. När vi ska ha sex, ingå äktenskap eller när vi köper en vara på nätet har vi också ord med vilka vi förhandlar fram och fullföljer vår relation. Vi skapar en gemensam förståelse och ingår ett avtal. I den internationella ordningen finns det också otaliga avtal som reglerar allt från postförbindelser och flygrutter till övervakningen av kärnkraft och hanteringen av problem för den bräckliga biologiska mångfalden.

Ingen ger ett löfte utan att vara medveten om att löftet kan brytas.

Pacta sunt servanda, sa romarna. Avtal ska hållas. Jazzsångerskan Melody Gardot har en mer nyanserad formulering: “No one makes a promise without knowing it could break”. Ingen ger ett löfte utan att vara medveten om att löftet kan brytas. Orden som sammanfattar våra avtal kan behöva ändras. Omständigheterna kan förändras grundligt. De internationella avtalen har särskilda regler, precis som grundlagen, om när och hur en ändring eller omförhandling kan ske. Systemet bygger på grundidén om avtalens och rättssystemets kontinuitet. Inte ens krig sätter automatiskt avtalen ur spel. När en part kränker ett avtal är det just detta avtal som berörs, inte samtliga avtal mellan olika parter. Avtal kan gå på sparlåga, läggas på is och förändras partiellt. Utgångspunkten är att ord har ett värde och en mening. För ord är vi.

Vi är de ord vi uttalar och de ord vi lyssnar på.

Så nästa gång någon säger ”det är bara tomma ord” kan du svara så här: Ord är också handlingar. Vi är de ord vi uttalar och de ord vi lyssnar på. Ord är bättre handlingar än våld.