Bruket av tidsadverbet igen i finlandssvenskan behandlas i en artikel av Christina Melin i Språkbruk 3/1988, men det finns skäl att upprepa hennes påpekanden och ge några råd.

Det allmänsvenska bruket är att igen placeras i slutfältet:

Intresset för Ryssland har vaknat igen.

 Nu är det jul igen.

I finlandssvenskt språkbruk placeras igen ofta i mittfältet. Melin konstaterar att finska satser som innehåller ordet taas ofta översätts med igen och att översättaren bibehåller den finska ordföljden, med påföljd att igen placeras i fundamentet eller mittfältet. 

Jag kan tänka mig att den som översätter en finsk text till svenska sällan slår upp små, enkla, självklara ord som taas i ordboken, men det kan vara värt ansträngningen. I Stora finsk-svenska ordboken kan det nämligen finnas värdefulla upplysningar som är svåra att hitta i svenska ordböcker och handböcker. När man slår upp ordet ”taas” får man bland annat reda på att igen bara kan placeras i slutet av satsen, att åter används i synnerhet i skriftspråket och att man även kan använda uttryck som återigen, än en gång, på nytt, om igen, omigen och ånyo (formellt).

Enligt Svenska Akademiens grammatik (band 2, s. 671) har igen ett helt neutralt stilvärde. Omigen används framför allt i talspråket och i det lediga skriftspråket, medan återigen och åter är främst skriftspråkliga och ånyo är formellt skriftspråkligt.

Det finns alltså andra ord och uttryck som kan användas som omväxling till igen. Särskilt i satser där det blir problematiskt att ha ett igen sist i satsen kan man välja ett åter, som placeras nära verbet (i mittfältet). Trots att många uppfattar åter som dialektalt när det används i talspråket är det fullt gångbart i skriven text. Observera också att Svenska Akademiens ordlista rekommenderar om igen framför omigen.

Skriv inte:

Igen dags att ansöka om morsdagsmedaljer.

 Konsumenterna hyser igen större förtroende för den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen.

Skriv hellre:

Dags att ansöka om morsdagsmedaljer igen.

eller:

Åter dags att ansöka om morsdagsmedaljer.

 Konsumenterna hyser åter större förtroende för den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen.

Det går bra att skriva ”Intresset för Ryssland har åter vaknat” och ”Nu är det åter jul”, om man inte alltid vill använda igen.