I många fall kortas företagshälsovård ner till företagshälsa.

Lagen om företagshälsovård (fi. työterveyshuoltolaki) stiftades redan 2001, men fortfarande förefaller arbetshälsovård vara ett ord som används relativt allmänt i många tvåspråkiga kommuner, organisationer och institutioner. Också arbetshälsoläkare förekommer, men inte i lika stor utsträckning.

Ett argument som ofta nämns i samband med arbetshälsovård är att stat och kommuner inte är företag. Definitionen i lagen är emellertid entydig. Den talar om verksamhet som ska ordnas av arbetsgivaren bland annat för att förebygga sjukdomar och främja arbetstagarnas hälsa och funktionsförmåga. Lagen gäller alltså inte bara företag. I många fall kortas företagshälsovård ner till företagshälsa.

Personal och enheter

Förordningen om god företagshälsovårdspraxis talar om yrkesutbildade personer och sakkunniga. De yrkesutbildade personerna kan vara läkare och hälsovårdare. Lagen talar om företagshälsovårdsläkare, men på svenska är den kortare formen företagsläkare mer korrekt. Analogt heter det företagshälsovårdare, företagsfysioterapeut och exempelvis företagspsykolog. De två sistnämnda räknas till sakkunniga inom företagshälsovården. Överlag verkar företagshälsovården i Sverige tala om specialister och experter, inte om sakkunniga.

Här kan det tilläggas att språkkontrollprogrammet Svefix reagerar på både företagshälsovårdsläkare och företagshälsovårdare (företagssköterska i Sverige).  På riksdagen har vi också en företagsöverläkare (fi. vastaava työterveyslääkäri). De som tillhandahåller företagshälsovård kallas i lagen producenter av företagshälsovårdstjänster (fi. työterveyshuollon palvelujen tuottaja). Man kan fråga sig om det inte hade räckt med företagshälsovård utan tillägget tjänster eller tjänsteleverantör alternativt vårdgivare rätt och slätt.

Det svenska ordet är långt och det är inte utan att man snubblar på stavelserna när man uttalar det.

Förordningen nämner företagshälsovårdsenhet (fi. työterveysyksikkö). Det svenska ordet är långt och det är inte utan att man snubblar på stavelserna när man uttalar det. Finskan har kortat ner työterveyshuolto till työterveys i sammansättningen. Detsamma ser man bland annat i ordet företagshälsovårdssamarbete (fi. työterveysyhteistyö). Finns det andra alternativ för enheten? Företagshälsoenhet förekommer i begränsad utsträckning, antagligen en direktöversättning från finskan. I Sverige heter många företag inom branschen något med företagshälsa (till exempel Företagshälsan Falun Borlänge AB) och branschorganisationen går under namnet Sveriges Företagshälsor. Också jobbhälsa används. På riksdagen har vi gått in för att kalla enheten företagshälsan (fi. työterveysasema).

Företagshälsovårdens uppgifter

Företagshälsovården ska bland annat förebygga risker för ohälsa (fi. sairastumisen riski), ordna med hälsoundersökningar (fi. terveystarkastus), tillhandahålla verksamhet för bevarande av arbetsförmågan (fi. työkykyä ylläpitävä toiminta), ge råd och vägledning (fi. neuvonta ja ohjaus) och utreda fysikalisk, kemisk och biologisk exponering i arbetet (fi. työn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet).

I båda länderna tillämpas multiprofessionella eller multidisciplinära arbetssätt.

Mikael Reuter skriver i en språkspalt från 2002 om hälsofrämjande på arbetsplatser och det hade onekligen varit ett smidigare uttryck än verksamhet för bevarande av arbetsförmågan. Notera att svenskan använder verbet bevara (fi. ylläpitää), inte upprätthålla. I vissa andra lagar talas det om fysikaliska, kemiska eller biologiska agenser (fi. tekijä).

Verksamheten delas in i verksamhet för hälsa i arbetet (fi. työterveystoiminta) och företagshälsovårdsverksamhet (fi. työterveydenhuollon toiminta) med företagshälsovårdens verksamhet, verksamhet inom företagshälsovården m.m. som alternativa begrepp. I verksamheten ingår nätverkssamtal (fi. työterveysneuvottelu). I Sverige förekommer avstämningsmöte med lite liknande betydelse. Där är arbetsmiljöarbete ett frekvent ord i samband med verksamhet inom företagshälsovård. I båda länderna tillämpas multiprofessionella (fi. moniammatillinen) eller multidisciplinära arbetssätt.

Krångliga ord

Työyhteisö översätts inte sällan slentrianmässigt med arbetsgemenskap. Tidigare uppfattades ordet arbetsgemenskap som mer abstrakt än det finska ordet, men i dag ser man det böjt i pluralform med en mer konkret betydelse som på finska. Ett exempel saxat på nätet: ”En central tanke i effektiva lärande arbetsgemenskaper är att rektor deltar i det pedagogiska arbetet …”. Trots det har jag fortfarande en känsla av att arbetsgemenskap på svenska inte är lika konkret som työyhteisö på finska. Lagen om företagshälsovård erbjuder åtminstone ett annat alternativ, nämligen de anställda. I en del andra lagar är ordet översatt med arbetsplats (lokal för kunder på en arbetsplats, fi. työyhteisön asiakkaille tarkoitettu tila) eller exempelvis arbetsklimat (fi. työyhteisön tila).

Tidigare uppfattades ordet arbetsgemenskap som mer abstrakt än det finska ordet.

Työhyvinvointi kan vara hälsa i arbetet, arbetshälsa, välbefinnande i arbetet/på arbetsplatsen/i arbetslivet och rentav friskvård i vissa sammanhang. Många ersätter välbefinnande med välmående, trots att välmående enligt SAOL är ett adjektiv.

Vaikuttavuus är effektivitet i förordningen om företagshälsovårdspraxis. Företagshälsovården kan ge, , ha, visa effekt och den kan vara effektiv och verkningsfull. Ibland kombineras vaikuttavuus med tehokkuus, och då blir det genast en aning svårare på svenska. Effektivitet och verkningsfullhet är ett möjligt alternativ. Man kan försöka omskriva med ord som genomslag, genomslagskraft, slagkraft eller resultat och resultatrik – eller något helt annat.