Kristina Nikula (f. Norrholm) föddes den 7 mars 1943 i Närpes i Österbotten. Sin magisterexamen tog hon vid Åbo Akademi år 1968. Inspirerad av hembygden Närpes, vars ortnamn hon hade studerat i sin avhandling pro gradu, fortsatte hon som forskare och ägnade sig åt den dialekt som talades i hembyn.

Forskningen resulterade först i licentiatavhandlingen Väderleksterminologi i Närpes år 1976, och tre år senare, år 1979, disputerade hon på avhandlingen Dialektal väderleksterminologi. Ordfältsstudier i Närpes-dialekten vid Uppsala universitet. Där fick hon också docentur i nordiska språk år 1982.

Till Tammerfors universitet kom Kristina år 1984 där hon till en början arbetade som biträdande professor i nordisk filologi, och sedan från och med 1998 som ordinarie professor i samma läroämne (fr.o.m. 1994 nordiska språk). Under åren 1998–2001 fungerade hon som prefekt vid institutionen för Filologi II. I Finlands akademi innehade hon en forskartjänst under åren 1988–1989 och 1994–1995.

Under sin karriär, och även efter sin pensionering 2006, var Kristina en aktiv forskare som enbart under 2000-talet avfattade över 40 forskningsartiklar, publicerade i både internationella och nationella vetenskapliga tidskrifter och samlingsvolymer. Allt som allt omfattar hennes vetenskapliga produktion närmare 80 publikationer.  

Hennes intresseområden utöver dialektologi var bland annat lexikografi, semantik och multimodalitet, och i sina studier behandlade hon till exempel ordböcker och ordens semantik, samspelet mellan text och bild i olika multimodala budskap, åldersdiskursen i finlandssvensk press samt svenska som EU-språk. De senaste åren var hon också intensivt involverad i en undersökning kring Jöns Budde, ofta räknad som den främsta svenska medeltida latinöversättaren.

Som kollega, lärare och handledare var Kristina både kunnig och uppskattad. Hon erbjöd engagerande och personligt stöd till studenterna samt inspirerade dem till att tänka kritiskt, lära sig mer och nå sina mål. Lika bra tog hon hand om sina medarbetare, personalen i nordiska språk.

Kristina var en samvetsgrann och beslutsam ledare som inte heller var rädd för att konfrontera problem när sådana dök upp.  Hennes verbala förmåga var utöver det vanliga, och i hennes sällskap fick man njuta av givande diskussioner som ömsom handlade om vetenskap, ömsom världen och livet överlag. Med sin underfundiga humor lyste hon upp mången stund både till vardags och fest.  

Nordiska språk vid Tammerfors universitet minns Kristina Nikula med värme, saknad och tacksamhet. Hennes värdefulla insatser för läroämnet och hela nordistiken som vetenskapsområde kommer att leva kvar länge i våra minnen. Kristina sörjs närmast av maken Henrik och familjen, därtill av en stor skara vänner och kolleger.