Klarspråkskampanjer och klarspråksarbete ligger i tiden just nu, både ute i världen och hemma i Finland. Här hos oss kan vi bl.a. notera att Forskningscentralen för de inhemska språken tillsammans med Selkokeskus kontaktat politiker och krävt att arbetet med ett klart och begripligt myndighetsspråk ska tas upp på de politiska beslutsfattarnas agenda, dvs. att ett politikprogram för myndighetsspråk ska ingå i nästa regeringsprogram. Och på svenskt håll i Finland har vi nyss inlett ett kommunalt klarspråksprojekt – projektet Rakt på sak.

Projektet Rakt på sak startade i våras och kommer att pågå fram till hösten 2012. Initiativtagare till klarspråksprojektet är svenska enheten vid Finlands Kommunförbund. Projektet genomförs i samarbete med Forskningscentralen och i det deltar sex tvåspråkiga kommuner i olika delar av landet. Kommunerna som medverkar är Malax, Vörå-Maxmo, Korsholm, Kimitoön, Lovisa och Esbo (dagvård och undervisning).

Målet för projektet Rakt på sak är dels att väcka intresse för klart och begripligt skrivande, dels att bygga upp en elektronisk databas med fungerande skrivmallar för kommunerna som skriver texter på svenska. För att nå de här målen har de medverkande kommunerna bildat lokala projektgrupper som tillsammans med språkexperter ska diskutera klarspråk och omarbeta och modernisera ett antal centrala texter. I projektgrupperna ingår kommunanställda som skriver mycket i sitt arbete – den högsta kommunledningen medräknad. När omarbetningen av texterna är klar ska texterna föras in i databasen, så att också andra kommuner och kommunala skribenter ska kunna ta del av dem. Planen är att både originaltexterna och de omarbetade versionerna ska ingå i databasen. Utöver de nya skrivmallarna ska den elektroniska databasen också innehålla skrivhandledningar, språkråd, litteraturtips, språklänkar m.m.

Projektet Rakt på sak består inte bara av de lokala projektgrupperna utan också av en ledningsgrupp, en språkkonsult och dessutom av en referensgrupp. Referensgruppens uppgift är bl.a. att fungera som bollplank och kvalitetsgranskare. I gruppen ingår ett tjugotal experter från olika samhällssektorer (jurister, ekonomer, informatörer, universitetslärare, journalister m.fl.). Medlemmarna i referensgruppen ska dels fungera som rådgivare inom olika specialområden, dels bidra till att sprida information om projektet och i vissa fall också testa hur de nya skrivmallarna fungerar i praktiken.

Kommunförbundet och Focis har samarbetat kring klarspråk på svenska sedan 1990-talet. Det som är nytt är att man i dag tack vare ny teknik kan nå ut med råd och rekommendationer till många fler än tidigare. I databasen kan tillägg och ändringar göras kontinuerligt och här kan var och en hämta nya malltexter och också bidra med sina egna. Så länge projektet pågår kan deltagarna också stå i kontakt med varandra via den gemensamma elektroniska plattformen. Hur den elektroniska databasen kommer att utvecklas efter projektslut är däremot fortfarande öppet.