Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att användningen av förkortningen ELY-central för närings-, trafik- och miljöcentralerna ”inte är förenligt med kraven på jämlikt bemötande av landets finsk- och svenskspråkiga befolkning, tillgodoseendet av deras språkliga rättigheter, sådant gott och begripligt språkbruk som hör till god förvaltning, jämlik behandling av det finska och svenska språket, förvaltandet av landets språkkulturarv eller främjandet av användningen av båda nationalspråken och inte heller med kravet på att myndigheterna självmant ska främja de grundläggande fri- och rättigheterna.”

Diskussionen om förkortningen ELY har pågått länge. Språkbruk skrev om saken redan i nummer 1/2010:

”Statsrådets svenska språknämnd rekommenderar att de nya närings-, trafik- och miljöcentralerna benämns med sitt fullständiga namn på svenska, t.ex. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Förkortningen ”ELY-centralen” (från fi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) bör undvikas på grund av svårtyddhet. Om namnet måste förkortas på svenska rekommenderas NTM-centralen. När förkortningen används första gången skrivs hela namnet ut med förkortningen inom parentes.”

Frågan finns även publicerad i språkvårdens databas Ordförrådet http://kaino.kotus.fi/sanat/ordforradet/(siirryt toiseen palveluun). Också journalister har av mediespråkvårdarna uppmanats använda förkortningen NTM.

Statsrådets svenska språknämnd har tagit upp frågan med finansministeriet och arbets- och näringsministeriet, men utan resultat. Förkortningen ELY har inte använts i lagtexter, men arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna har använt förkortningen på sina webbsidor, i tryckt material och liknande officiella sammanhang. De har motiverat det med att förkortningen ELY ska fungera som varumärke och firmanamn på svenska.

Översättarna på ministerierna och NTM-centralerna har hamnat i en besvärlig sits då de önskat följa språkvårdens rekommendation att använda förkortningen NTM men samtidigt av sina överordnade och arbets- och näringsministeriet uppmanats att använda namnet ELY-central i de svenska texterna.

För ett år sedan bad Statsrådets svenska språknämnd justitieombudsmannen undersöka ärendet.

JO Jääskeläinen skriver i sitt beslut i frågan (daterat 1/11 2013) att det inte är tillbörligt att skapa en förkortning av det finska namnet och sedan ”genom att kamouflera saken som någon typ av varumärkesfråga” officiellt etablera den finska förkortningen på svenska. Han anser också att det är otillbörligt att på svenska använda en förkortning som består av blandspråk, där den svenskspråkiga förkortningen inleds med en förkortning av det finska namnet, medan den senare delen av förkortningen (-centralen) är svensk.

Myndigheter ska ha finsk- och svenskspråkiga namn, vid behov även samiska, som motsvarar varandra. Också förkortningarna ska vara sådana att man med hjälp av dem kan sluta sig till myndighetens namn. För att förkortningarna ska vara begripliga måste de bildas inom ramen för vart och ett språk på vilka de ska användas, skriver Jääskeläinen.

JO konstaterar att ELY för en finskspråkig person uppfattas som en logisk förkortning av det långa officiella namnet, inte som ett varumärke eller firmanamn. Detta samband finns inte för en svenskspråkig person, säger Jääskeläinen, som påpekar att man på närings-, trafik- och miljöcentralernas svenskspråkiga webbplats sida vid sida använder både det officiella namnet närings-, trafik- och miljöcentral och förkortningen ELY-central.

”Då arbets- och näringsministeriet har betraktat och uppenbarligen fortfarande betraktar frågan enbart som en varumärkesfråga, där sambandet mellan det officiella namnet och dess förkortning inte anses vara av betydelse, kan man omvänt fråga sig varför den förkortning som är ämnad att användas som varumärke för närings-, trafik- och miljöcentralen inte ursprungligen bildades av ämbetsverkets officiella svenskspråkiga namn, dvs. närings-, trafik- och miljöcentralen? I detta fall skulle den enhetliga ’förkortningen av varumärkestyp’ på finska vara NTM-keskus (på svenska NTM-centralen, på engelska NTM Centre, på tyska NTM Zentrum osv.) Då frågan granskas från detta håll infinner sig oundvikligen tanken om att en dylik förkortning av myndighetens finskspråkiga namn ur en finskspråkig persons synvinkel sannolikt utan tvivel skulle betraktas som olämplig på grund av sin innehållslöshet och bristande logik – precis som förkortningen ELY-central kan te sig ur en svenskspråkig persons synvinkel.”