Den finlandssvenska dialektordboken, Ordbok över Finlands svenska folkmål (FO), kommer i framtiden att publiceras på webben.  Som en del av statens aktuella sparkrav har de långsiktiga ordboksprojekten på Forskningscentralen för de inhemska språken utvärderats och granskats, vilket bl.a. resulterat i att både den svenska och den finska dialektordboken, FO och Suomen murteiden sanakirja, kommer att gå över till webbpublicering.

För FO:s del innebär det att såväl de kommande tre banden som de fyra första banden görs tillgängliga på webben. På ordbokens redaktion ser vi det som en möjlighet att lansera vår dialektala kulturskatt så att den når en större skara användare än vad som tidigare varit fallet. FO kan sägas gå in i en ny era.

Ordbokens historia sträcker sig till 1920–30-talen. Huvuddelen av materialet samlades in under slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-tal­et i Svenska litteratursällskapets och Folkmålskommissionens regi. Ett ordregister som i dag omfattar omkring 1 miljon ordsedlar byggdes upp. År 1959 inleddes redigeringsarbetet av Olav Ahlbäck som var ordbokens förste huvudredaktör, senare efterföljd av Peter Slotte, och sedan våren 2009 av Caroline Sandström.  Det första häftet av ordboken publicerades 1976 och år 1982 stod ordbokens första hela band, intervallet A–E, klart. Fjärde bandet som består av artiklar inom avsnittet kyssa–och gavs ut 2007. Nu arbetar redaktionen med det femte bandet, för tillfället står artiklar inom intervallet P–R i fokus. Också nu är Svenska litteratursällskapet med, dels som förlag för den tryckta ordboken, dels som medfinansiär av digitaliseringsarbetet.

Samtidigt med redigeringen av ordbokens femte band digitaliseras de redan utgivna banden. De två första banden måste skannas. Därefter konverteras texten och kodas för att ordboksartiklarna ska bli digitalt tillgängliga. Tredje och fjärde bandet behöver inte skannas eftersom manuskriptet från början redigerats i elektronisk form. Där räcker det med en konvertering. Det är ändå ett väldigt arbete att överföra de cirka 2 500 sidorna i de fyra första banden av FO till ett nytt digitalt sökbart format. Målet för arbetet är att erbjuda möjligheter till mångsidiga och avancerade sökningar i webbordboken.

Webbutgivningen börjar med ett pilotprojekt, dvs. överföringen och utgivningen av ett kortare avsnitt inom det alfabetiska intervallet I–K. Detta kommer att ske under 2013 och då blir det möjligt för alla ordboksanvändare att kommentera webbordbokens utseende och funktioner.