Ett "finskt bord" i kafferummet och några minuters fritt samtal på finska i början av varje möte är två av de strategier som författarna till Monikielisen työyhteisön opas föreslår som stöd för språkinlärningen på mångspråkiga arbetsplatser.. Foto: Shridhar Gupta/Unsplash

I den nyutkomna boken Monikielisen työyhteisön opas ger författarna Inkeri Lehtimaja, Eveliina Korpela, Johanna Komppa, Lari Kotilainen och Salla Kurhila värdefulla råd om och konkreta tips på hur man kan bygga upp en fungerande flerspråkig arbetsgemenskap och samtidigt stötta inlärningen av finska hos internationella arbetstagare i Finland. Boken koncentrerar sig främst på expertarbete men råden kan tillämpas även på andra slags arbetsplatser.

Författarna arbetar som forskare i finska och kommunikation vid finska högskolor och universitet men har också flera års erfarenhet av undervisning i finska som andraspråk. Som språklärare har de insett att man inte kan lära sig arbetsspråket tillräckligt bra endast på språkkurserna i klassrummen utan det behövs också möjligheter att öva språket på arbetsplatserna, vilket kräver stöd från arbetsgemenskapen. Boken bygger på författarnas egen forskning och intervjuer på olika arbetsplatser. De intervjuade representerar över 20 olika förstaspråk.

Målgrupp: arbetsgivare, chefer och finskspråkiga kolleger

Boken riktar sig till finskspråkiga arbetsgemenskaper som redan har eller som planerar rekrytera arbetstagare som talar något annat språk än de inhemska språken som sitt första språk. Målgruppen för boken är arbetsgivarna, cheferna och de finskspråkiga medarbetarna som ska stötta språkinlärningen. Att kunna finska hjälper internationella arbetstagare att integreras och ökar deras delaktighet i samhället, vilket i sin tur främjar deras välmående och vilja att stanna i landet. Enligt författarna har det blivit en ödesfråga för Finlands framtid att bekämpa bristen på arbetskraft genom hållbar arbetskraftsinvandring.

Boken är indelad i sammanlagt nio kapitel. De tre första kapitlen lägger grunden för resten av boken genom att presentera temat, beskriva tre prototypiska lösningar för hantering av flerspråkigheten i olika arbetsgemenskaper och slå hål på myter om språkinlärning, exempelvis att det är svårt eller onödigt att lära sig finska eller att finska inte behövs i Finland eftersom så många kan engelska. Författarna påminner också om att det inte finns en enda universallösning som fungerar överallt.

Modeller för en språkmedveten arbetsgemenskap

I de senare kapitlen presenteras konkreta råd och modeller för att skapa en språkmedveten arbetsgemenskap som kan vara en konkurrensfördel för hela organisationen. I kapitel 4 beskrivs olika profiler för språkanvändare och hur de kan användas för att ta hänsyn till olika önskemål, behov och utmaningar i språkinlärningen. I kapitel 5 presenteras en modell för att utveckla språkmedvetenheten i arbetsgemenskapen, från att börja fundera på språkfrågorna till att skapa en arbetsgemenskap med både engagemang och resurser för flerspråkigheten. Språkinlärningen kan i början stöttas med hjälp av små konkreta åtgärder som varken belastar språkinlärarna eller de finskspråkiga. Exempelvis kan man ha ett ”finskt bord” i kafferummet, diskutera några minuter fritt på finska i början av varje möte och ha en frågetimme om de språkfrågor som har kommit upp i arbetsuppgifterna.

Stöttning i vardagen och på organisationsnivå

De mest praktiska råden ges i kapitlen 6–8. Bland annat handlar de om att stötta språkbruket på arbetsplatserna i vardagen och om stödfunktioner på organisationsnivå, som till exempel språkstrategier och språkombud. Dessutom presenteras råd för arbetsrelaterade situationer som flerspråkiga evenemang och möten. Boken avslutas i kapitel 9 med författarnas egen vision om en välfungerande flerspråkig arbetsgemenskap där mångfalden av olika språk och variation i språkkunskap ses som en styrka. Genom hela boken varvas texten med belysande citat om de intervjuade internationella arbetstagarnas egna erfarenheter. Det gör boken levande och trevlig att läsa.

I slutet av boken finns nyttiga källor och aktuell litteratur samt en materialbank som språkinlärare, finskspråkiga anställda och chefer kan dra nytta av. En del av materialet kan enskilda arbetstagare använda självständigt medan en del gärna ska användas under chefernas ledning.

Kan tillämpas också på svenska

På grund av sin egen bakgrund har författarna gjort ett medvetet val att endast koncentrera sig på finskan i arbetslivet och lämnat det andra inhemska språket svenska utanför. Även om boken koncentrerar sig på finskan i flerspråkiga arbetsgemenskaper, går det enligt författarna att tillämpa samma råd även i inlärningen av svenska då arbetsgemenskapen är svenskspråkig. Med tanke på vissa regioner kan svenskan spela en avgörande roll i arbetsgemenskapen.

Boken är lättläst och kapitlen hänger smidigt ihop, vilket skapar en omfattande informationsbank om en välfungerande flerspråkig arbetsgemenskap för språkinlärare, finskspråkiga anställda och chefer. För språklärare som främst arbetar i klassrummen ger boken goda insikter i vad som krävs för språkinlärningen i arbetslivet. Detta kan lärare ta i beaktande när de undervisar i språk för att studierna bättre ska motsvara både arbetslivets och språkinlärarnas behov.

Monikielinen työyhteisön opas av Inkeri Lehtimaja, Eveliina Korpela, Johanna Komppa, Lari Kotilainen och Salla Kurhila. Alma Talent, 2023.