Alva Dahls bok Interpunktion handlar om skiljetecken ur ett teoretiskt perspektiv, eller som hon skriver i det inledande kapitlet: ”Inte om tecknen i sig, utan om deras roll i de texter som omger oss varje dag.” Boken är med andra ord inte direkt en guide i hur man använder skiljetecken utan en bok som ger läsaren en förståelse av tanken bakom skiljetecknen och vad de egentligen gör med en text.

Inte om tecknen i sig, utan om deras roll i de texter som omger oss varje dag.

I bokens första del får läsaren en grundlig bakgrund till interpunktionen, då Dahl beskriver dess historia från skriftens uppkomst i Mesopotamien via boktryckarkonstens påverkan på bruket av skiljetecken till vår tids mångfald av texter och vacklande interpunktion. Dahl behandlar inte bara de traditionella skiljetecknen utan även känsloikoner och hur bruket av skiljetecken har förändrats i och med teknikens utveckling. Hon beskriver hur bruket av skiljetecken påverkar textens och meningens ton och betydelse och berör också kort interpunktion på olika språk.

I del två av boken analyserar Dahl interpunktionen i olika texter. Här finns bland annat en analys av en sms-kedja, texten på en schampoflaska, en myndighetstext och skönlitterära texter.

Alva Dahl: Interpunktion. Morfem 2016. 183 sidor.

(Alva Dahl skrev om interpunktion i Språkbruk 2/2016.)