Europeiska unionens råd har publicerat en handbok med namnet Utländska namn på svenska. Handbok om translitterering och geografiska namnformer. Den finns både i tryckt och elektronisk form. Den tryckta publikationen kan beställas på Europeiska unionens publikationsbyrå.

Handboken är gedigen och innehåller mycket information för den som behöver hantera namn på olika språk. Den är indelad i två delar. I den första delen går boken igenom ett 50-tal olika språk med tillhörande skriftsystem (t.ex. ryska, arabiska, grekiska, hebreiska och japanska). Den ger läsaren råd och rekommendationer kring överföring av namn skrivna med dessa skriftsystem till svenska. Kyrillisk skrift, speciellt ryska, ges ett särskilt stort utrymme. Syftet med detta är att belysa skillnader i överföring av namn från ryska till svenska, engelska, tyska respektive franska. Handboken ger därför konkreta exempel på skillnader mellan överföring av namn från ryska till dessa språk.

I den andra delen erbjuder handboken en översikt över etablerade ortnamn och personnamn på olika språk och i olika länder. Den går igenom världens länder och innehåller en förteckning över namn som kan rekommenderas i svenskan. Även om informationen är gedigen kan det vara klokt att dubbelkolla innehållet. Under rubriken ”Landskapen” i avsnittet om Finland (s. 80) nämns till exempel bara namnen på femton av Finlands nitton landskap. Landskapen Lappland, Satakunta, Österbotten och Åland nämns visserligen under andra rubriker, men en komplett förteckning över landskapen i Finland erbjuder handboken inte. Eventuellt kan det här vara något av det som betecknas som ”förenklingar och utelämnanden” i förordet på sidan 4.