Svenskan – ett språk att äga, älska och ärva. Språkförsvarets antologi. Redaktörer: Per-Åke Lindblom och Arne Rubensson.Stockholm 2011. 152 sidor.

Språkförsvaret är en ideell organisation, vars tre primära mål är att försvara det svenska språket, förespråka flerspråkighet och upprätthålla mellannordisk språkförståelse. Organisationen gav nyligen ut antologin ”Svenskan – ett språk att äga, älska och ärva”. Den består av ett varierat utbud artiklar, som i huvudsak är skrivna av medlemmar i organisationen. Texterna tar fasta på ett ämne som man som finlandssvensk är väl införstådd med, nämligen att språkbrukaren på ett medvetet och systematiskt sätt borde värna om sitt modermål. Bakgrunden är att det svenska språket i allt högre grad, och i allt fler sammanhang, får ge vika för andra språk.

Innehållet i antologin består av allt från insändare till vetenskapliga artiklar som sedan 2004 har publicerats dels på Språkförsvarets hemsida, dels i olika tidningar och tidskrifter. Enligt Språkförsvaret är syftet med att ge ut artiklarna i form av en antologi att nå en målgrupp som sträcker sig utanför organisationens gränser, och på det sättet få allmänheten att bli medveten om vikten av att försvara det svenska språket. Artiklarna är indelade i tio olika teman, som i korthet sammanfattar kontentan hos de texter som ingår i samma grupp. Dessa teman fungerar som den förenande länken mellan texterna, som ofta till både genre och form skiljer sig avsevärt från varandra.

De flesta artiklar är skrivna med hänsyn till det sverigesvenska språkområdet, med teman såsom Engelskans ställning i Sverige, Svenskan i EU och Svenska kontra engelska på högskolan. I dessa artiklar formas diskussionen kring det faktum att svenska håller på att tappa terräng till förmån för engelska. Enligt språkförsvararna ”är det självklart att det behövs ett språk för internationell kommunikation”, men samtidigt anser man det omotiverat att använda engelska i situationer där kommunikationen lika gärna hade kunnat ske på svenska. I linje med nätverkets målsättningar är syftet med dessa texter att göra oss svenska språkbrukare medvetna om läget, samt uppmuntra oss till att kämpa för rätten att använda vårt eget modersmål.

Ett av kapitlen har temat Finlandssvenskan och i det uppmärksammas det aktuella språkpolitiska läget i Finland, med fokus på bl.a. diskussionen kring ”tvångssvenskan”. Artiklarna genomsyras av åsikten att ”flerspråkighet i ett land är en styrka och en viktig resurs”, och dessutom anser man att även Sverige borde ansvara och verka för finlandssvenskans överlevnad. På samma sätt som flerspråkighet betonas poängterar man betydelsen av kunskaper i de nordiska grannspråken. Under temat Mellannordisk språkförståelse argumenterar man för att ett medvetet förbättrande av kunskaper i nordiska språk. En av anledningarna till det är att man anser det vara till fördel även när det gäller att försvara det svenska språket. Sett ur ett finlandssvenskt perspektiv är det lätt att instämma i denna hållning eftersom kunskaper i svenska onekligen är en fördel i nordiska sammanhang.
 

I sin helhet ger Språkförsvarets antologi på ett heltäckande sätt uttryck för de ståndpunkter som nätverket står för, samtidigt som texterna i regel är lätta att ta till sig. Utmärkande för framställningen är att argumenten förankras i fakta, vilket inte gör läsningen särskilt betungande utan snarare bidrar till ett övertygande intryck. Jag vill påstå att det urval texter som ingår i antologin rimmar väl med det syfte som anges i förordet, nämligen att ”förankra försvaret av det svenska språket hos den breda allmänheten”. Den som tar del av antologin får upp ögonen för den inverkan som samhällsutvecklingen har på det svenska språket.