Symposiet Nordens språk som andraspråk arrangerades för tredje gången den 24–25 mars 1995 i Jyväskylä. Teman för symposiet var formell och informell inlärning samt testning. Forskarmötet resulterade i en rapport som innehåller 26 av de 35 föredragen som hölls i Jyväskylä. Av föredragen kan nämnas Elsie Wijk-Anderssons Obestämt och bestämt hos gäststudenter där hon tar upp bestämda och obestämda former hos gäststudenter vid Uppsala universitet som fått två terminer intensiv svenskundervisning. Monica Axelsson redogör för en studie av hur vuxna svenskinlärare utvecklar nominalfrasen och tillägnar sig bestämdhet. Gunilla Colliander presenterar en metod att bedöma andraspråksinlärares muntliga språkfärdighet. Marketta Sundman diskuterar species och artikelbruk hos avancerade svenskinlärare. Kaj Wikström skriver om verben finnas och vara och varför finskspråkiga gymnasister har svårigheter med att använda dem rätt i sina uppsatser.

 

Nordens språk som andraspråk 3, Tredje forskarsymposiet i Jyväskylä 24–25.3.1995, red. Maija Kalin och Sirkku Latomaa. Jyväskylä universitet, Jyväskylä 1995. 272 sidor.