Från ett språk till ett annat. Om översättning och tolkning. Norstedts 2013. 268 sidor.

Från ett språk till ett annat heter en ny studie om översättning och tolkning, utgiven av Språkrådet i Sverige.  Det är fråga om en samling artiklar som är skrivna av experter på området, och artiklarna täcker ett brett spektrum.  Dels behandlas översättning och tolkning som vetenskapligt forskningsområde, dels mer praktiska aspekter som utbildning och arbetsmarknad för översättare och tolkar, terminologiarbete, specialområden som teckenspråkstolkning och undertextning samt översättning och tolkning inom EU.

Lars Wollin konstaterar i sin artikel: ”Översättning är inte bara en reproduktiv verksamhet, den kan också vara både kreativ och språkhistoriskt nydanande.” Som Wollin framhåller är översättarna ett av våra riktigt gamla skrån, och deras insats i språk- och skriftkulturen är av mycket större betydelse än man ofta föreställer sig. Tyvärr lyfts översättarnas insats i allmänhet inte fram i tillräckligt hög grad, även om läget i våra dagar är bättre än tidigare.

Mycket i boken Från ett språk till ett annat handlar om sverigesvenska förhållanden. Det gäller särskilt kapitlen om utbildning och arbetsmarknad för översättare och tolkar. När det gäller utbildning ingår dock en artikel av Birgitta Romppanen om auktorisation och utbildning av översättare och tolkar i Finland, där författaren jämför med förhållandena i Sverige. I kapitlet om specialområden ingår en intressant artikel om de svenska lag- och myndighetstexterna i Finland av Katarina Petrell, chef för Statsrådets translatorsbyrå, och i kapitlet om översättning som vetenskapligt område kommer Rune Ingo in på finländsk översättningsforskning.

Trots att infallsvinkeln i allmänhet är sverigesvensk kan en finländsk läsare hitta mycket av intresse i boken. I många fall handlar det om frågor som är mer eller mindre allmängiltiga när det gäller översättning och tolkning. Behovet av klarspråk i översättningsarbetet nämns till exempel på flera ställen, bland annat när det gäller EU-texter. En annan allmängiltig fråga är användningen av termer i översättningsarbetet.