Justitieministeriet och stadsrådets kansli påbörjade i början av 2000 arbetet med en domstolsordlista på fem språk. Syftet var att svara mot de behov som förändringarna i rättegångsförfarandet i Finland och de organisatoriska reformerna som vidtagits inom domstolsväsendet gett upphov till. Ordförande i ledningsgruppen för projektet var lagstiftningsrådet Sten Palmgren. Ordlistan innehåller mer än 200 begrepp och rekommendationer som har samband med domstolarnas verksamhet, och termerna (liksom definitionerna och anmärkningarna) finns förutom på finska och svenska även på engelska, tyska och franska. Översättningarna av definitionerna be­skriver de finska begreppens innehåll och är alltså inte definitioner av de utländska begreppens innehåll.

Här återfinner man termer som ofta återkommer i domstolarnas handlingar (med tyngdpunkt på brottmål och tvistemål) och som därför ofta ska översättas. Därtill har vissa begrepp som sammanhänger med förundersökning och åtalsprövning tagits med. Dessa begrepp har indelats i 15 grupper enligt temaområde, exempelvis personer som deltar i en rättegång, rättegångens olika skeden, straffen, ändringssökande och bevisning. För att belysa de begreppssystem som en del begrepp bildar tillsammans finns så kallade begreppsdiagram och i slutet av ordlistan finns ett alfabetiskt index på de fem språken.

Ibland skiljer sig den svenska terminologin i Finland och Sverige från varandra, och dessa avvikelser har då angetts särskilt. Ordlistan är främst avsedd för anställda inom statsförvalt­ningen,­ men även journalister, tolkar, översättare och jurister kan ha stor nytta av den.

 

Tuomioistuinsanasto. Utgiven av justitieministeriet och statsrådets kansli. Kielipalvelun julkaisusarja, red. Kaisa Kuhmonen. Edita 2001. 241 s.