Stiftelsen Erik Wellanders fond har till mottagare av sitt pris för år 2001 utsett Lars Melin och Marika Tandefelt. Erik Wellanders språkvårdspris delas ut av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Marika Tandefelt får priset för internationellt uppmärksammade insatser på tvåspråkighetsforskningens område och inträngande studier som nyanserat bilden av svenska språkets villkor i dagens Finland. Hon är också djupt engagerad i språkpolitiska frågor, bl.a. som ordförande i Svenska språknämnden i Finland och som expert i den sittande finländska språklagskommittén.

Lars Melin får priset för sina studier av samspelet mellan språk, innehåll och grafisk form i modern sakprosa. Han har undersökt hur nya normer växt fram sedan datorn blivit ett dominerande skrivredskap och hur grafisk utformning påverkar texters läsbarhet. I sin forskning har han därmed gjort en pionjärinsats inom ett stort och viktigt område för språkvården. Lars Melin har också utvecklat ett omfattande populärveten­skapligt författarskap som bidragit till att sprida en ny och modernare språksyn i vida kretsar.

Språkforskaren Erik Wellander (1884–1977) är i språkvårdarkretsar främst känd för sin handbok Riktig svenska (1939, flera senare upplagor). Wellanders språkliga ideal var klarhet och logik, och han motarbetade både kanslispråkliga och talspråkliga drag i normalprosan.

Erik Wellanders språkvårdspris har delats ut sedan 1958. Det första priset gick till Bertil Molde. Bland de övriga pristagarna kan nämnas Olav Ahlbäck, Gösta Bergman, Elias Wessén, Carl-Eric Thors, Margareta Westman, Catharina Grünbaum, Ulf Teleman, Sture Allén, Bengt Loman, Mikael Reuter, Olle Josephson och Marketta Sundman.