Katharina Andersson har i en doktorsavhandling i pedagogik undersökt tioåriga pojkars skrivkompetens genom att beskriva, analysera och tolka 231 pojkars texter från det nationella provet i svenska i årskurs 3 år 2009, i Sverige. (Nationella prov förekommer inte på samma sätt i Finland som i Sverige.)

Några skrivkompetenser som undersökts är mottagarmedvetenhet och intertextualitet. Intertextualitet innebär att pojkarna i sina egna texter visar att de har kunskap om andra texter, dvs. allt från skolböcker till dataspel, sagor och film. Rubriksättningen och pojkarnas medvetenhet om hur bilder används och produceras har också undersökts. 

Andersson drar slutsatsen att skrivundervisningen i framtiden behöver fokusera på innehåll och språkutveckling mer än på att forma bokstäver och att stava korrekt. Att skriva för hand kan bytas ut mot tangentbord eller pekskärmar, och fokusera mer på innehåll än på form. Anderssons avhandling ger en mer positiv syn på pojkars skrivkompetenser än vad man tidigare har haft.

Katharina Andersson disputerade vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Avhandlingen heter Pojkar kan visst skriva! Skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige.