Vissa ord kan bli alltför vanliga i finlandssvenska texter på grund av att man alltid översätter ett finskt ord på samma sätt, och glömmer bort andra synonyma ord och uttryck. Ett sådant alltför frekvent ord i finlandssvenskan är ordet  skede. Finskans vaihe kan med fördel översättas också på andra sätt. Bl.a. kan orden steg, fas, stadium, moment, etapp eller läge komma i fråga.

Ett uttryck som ofta översätts slentrianmässigt är finskans  tässä vaiheessa som ofta blir ”i det här skedet” på svenska. Skriv hellre i det här läget, just nu, än så länge, för tillfället, på det här stadiet eller någonting annat.