Intresset för tvåspråkiga skolor är stort i huvudstadsregionen. 51 procent av föräldrarna i huvudstadsregionen är redo att sätta sina barn i en tvåspråkig skola med undervisning på finska och svenska. Vad de tvåspråkiga skolorna i praktiken ska innebära är dock något oklart.

Språkbadspedagogiken är ett beprövat och välfungerande system för finskspråkiga elever att lära sig svenska. I Helsingfors finns det i dag 11 språkbadsdaghem, varav två är så kallade köptjänstdaghem (Språklinjen och Sälen) och ett är helt privat (Bamse). Efter daghemstiden kan barnen fortsätta i språkbadsundervisning i en finsk skola ända upp till åk 9.

Det är nu osäkert om Helsingfors stad förlänger avtalen för de två köptjänstdaghemmen. Det gällande avtalet går ut den 31.7.2011. Frågan tas upp i socialnämnden den 22 november.

Språkbad, internationellt sett mer känt som immersion, är till för elever som har majoritetsspråket som sitt förstaspråk och som inte annars naturligt kommer i kontakt med språkbadsspråket (i det här fallet svenska). De lärare som undervisar på svenska talar enbart svenska med eleverna. Eleverna uppmuntras att använda svenska redan från början. Målet är att eleverna ska lära sig en funktionell svenska både i tal och i skrift, samtidigt som elevernas eget modersmål utvecklas.