I juli träder den nya komunnallagen i kraft. Vi publicerar här en kort finsk-svensk ordlista med centrala termer i lagen. Listan är tagen ur Språkråd 2/1995. Språkråd är ett informationsblad som ges us av Statsrådets svenska språknämnd.

Några av termerna i den nya kommunallagen är värda en kommentar. Finskans varajäsen och varavaltuutettu har i lagen översatts med ersättare i stället för suppleant. Bakgrunden till det här valet är att man i Sverige allt mer börjat gå över från suppleant till ersättare, särskilt i lagtext. Det är givetvis inte fel att tala om suppleanter, men man kan minnas att ordet suppleant alltså inte används i nyare förvaltningstext.

Lagen heter kommunallagen, inte ”kommunlagen”, som man kanske kunde förledas att utifrån det finska kuntalaki. Det finns en enkel tumregel för den som är osäker på användningen av förlederna kommunal-, som t.ex. kommunalval, komunallag och kommunalskatt, hänför sig främst till den kommunala verksamheten i allmänhet.

Förleden kommun- används i sammansättningar som har med den enskilda kommunen eller med kommunerna som administrativa enheter att göra.  Exempel på den här typen av sammansatta ord är kommuninvånare och kommunstyrelse.

Observera också att finskans eriävä mielipide motsvaras av avvikande mening på svenska. Man kan alltså låta anteckna avvikande mening (inte ”avvikande åsikt”) i ett protokoll.

 

Aloite    motion

Eriävä mielipide    avvikande mening

Hallintosääntö    förvaltningsstadga

Johtosääntö    instruktion

Kunnallisvaalit    kommunalval

Kunnalisvalitus    kommunalbesvär

Kunnan asukas    kommuninvånare

Kunnanhallitus    kommunstyrelse

Kunnanjohtaja    kommundirektör

Kunnan jäsen    kommunmedlem

Kuntalaki    kommunallag

Kuntayhtymä    samkommun

Perussopimus    grundavtal

             Kuntayhtymän perussopimus    grundavtal för samkommuner

Tarkastuslautakunta    revisionsnämnd

Valtuusto    fullmäktige

Valtuuston jäsen, valtuutettu    ledamot i fullmäktige, fullmäktigeledamot

Varajäsen, varavaltuutettu    ersättare

Virkasääntö    tjänstestadga

Kuntayhtymän yhtymäkokous    samkommunsstämma