Används ”kännykkä” för mobiltelefon i hela Svenskfinland? I vilken kontext förekommer ”till” som infinitivmärke? Använder yngre talare i östra Nyland supinumformen ”hö:ri” av verbet höra? Talspråkskorpusen Talko ger helt nya möjligheter att undersöka den talade svenskan i Finland.

Talko innehåller för närvarande avsnitt ur 100 inspelningar som gjordes inom projektet Spara det finlandssvenska talet (2005–2008), men korpusen kommer att utökas och uppdateras kontinuerligt. Inspelningarna består av intervjuer med både äldre och yngre personer med svenska som modersmål och är utvalda för att få spridning på talarnas ålder, kön och hemort. Materialet består av cirka 20 minuter långa avsnitt ur intervjuerna.

Talko består av ljudfiler med tillhörande transkriptioner på två nivåer: ljudenlig transkription och ortografisk transkription. Talko upprätthålls av Språkarkivet vid Svenska litteratursällskapet, i samarbete med Tekstlaboratoriet vid Oslo universitet.

—-

Redigerad 8.1.2019: Brusten länk togs bort.