Utbildningsstyrelsen har nyligen gett ut utbildningsprognosen Yrke 2025, som är den tredje prognosen i sitt slag. Prognosen gäller arbetskrafts- och utbildningsbehoven bland svenskspråkiga i Finland fram till år 2025. Prognosens syfte är att skissa fram utbildningsbehoven på längre sikt, och ska fungera som ett underlag för nationella och lokala beslut om utbildning.

Det största rekryteringsbehovet bland svenskspråkiga fram till år 2025 finns inom social- och hälsovårdsarbete och inom sjukvården. Ungefär 30 procent fler närvårdare, sjukskötare, socionomer, läkare och andra yrkesgrupper borde utbildas inom området för att motsvara arbetslivets behov. Alltfler svenskspråkiga borde också söka till yrkesutbildning inom maskin-, metalloch energiteknik samt bil- och transportbranschen. Det finns ett ökat behov även av utbildade städare, försäljare och olika yrkesgrupper inom naturbruket. På yrkeshögskolenivå är det särskilt företagsekonomi, många områden inom industrin och byggbranschen som gäller. För akademiskt inriktade är yrken som läkare, tandläkare, veterinär, jurist, diplomingenjör, socialarbetare och barnträdgårdslärare tryggast att satsa på ur sysselsättningssynvinkel.

Efterfrågan på nyutbildad arbetskraft ökar fram till år 2025, eftersom närmare hälften av dem som nu arbetar kommer att gå i pension.