Trettiotredje sammankomsten för konferensen Svenskans beskrivning hölls på Helsingfors universitet den 15−17 maj 2013.  Temat för konferensen var Svenska som pluricentriskt språk. Konferensen samlade kring 200 deltagare främst från Finland och Sverige, men även forskare från övriga Norden och Europa var representerade.

I Europa finns det många språk som har fler än ett nationellt centrum, dessa kallas pluricentriska språk. Sådana pluricentriska språk är t.ex. engelska, franska, tyska, nederländska och svenska. Svenskan är ett speciellt intressant fall eftersom den representerar olika aspekter av pluricentricitet: förhållandet mellan en dominant och en icke-dominant varietet samt förhållandet mellan ett minoritets- och majoritetsspråk. Svenskan i Sverige är en dominant varietet i förhållande till svenskan i Finland där den står i minoritetsposition i förhållande till finskan. Forskning i pluricentriska språk kan ta fasta på frågor som språknormering och språkplanering, språkliga skillnader mellan varieteterna och attityder till dem.

Under konferensen hölls tre plenarföredrag, alltså längre föredrag som alla deltagare kan delta i. Catrin Norrby från Stockholms universitet talade under rubriken Svenskan i världen – globala och glokala perspektiv. Lyssnarna fick bl.a. höra om svenska skolan på Solkusten, och hur eleverna i den skolan ser på sin identitet, men också om hur svenska samtalsmönster går på export genom Ikea, som sprider hälsningsfrasen Hej i de europeiska länderna.

Marika Tandefelt från Svenska handelshögskolan i Helsingfors hade valt rubriken Min svenska och din för sitt föredrag, där hon redogjorde för resultatet av tre undersökningar av språkbrukares syn på finlandssvenskan. Informanterna i de tre undersökningarna var finlandssvenskar i Finland, sverigesvenskar i Sverige och finlandssvenskar bosatta i Sverige.

Kenneth Hyltenstam från Stockholms universitet talade om Svenska i modersmåls- respektive i andraspråksterrängen. Han talade om svenskan hos andraspråkstalare som i vardagliga situationer kan uppfattas som infödda talare av svenska. Han frågade sig om inte uttrycken ”nästan som infött” och ”nästan infött” vore bättre än den etablerade termen ”som infött”.

Förutom plenarföredragen hölls över etthundra kortare sektionsföredrag i sju parallella sektioner, som i många fall beskrev svenskan som pluricentriskt språk men också ur många andra angelägna synvinklar, t.ex. grammatik, andraspråksinlärning, översättning, textforskning, samtalsforskning, regional variation, språk och samhälle, språk och skola, flerspråkighet och språkvård.

Den första konferensen i serien Svenskans beskrivning ordnades på Svenska språknämnden i Stockholm 1963. På den första konferensen, som då gick under namnet Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, hölls 18 föredrag. Efter det har konferensen hållits i olika universitetsstäder i Sverige och Finland. I Finland har konferensen hållits i Åbo (1972, 1989, 2001), Helsingfors (1981, 1995, 2013) och Vasa (2007).

Programmet och sammanfattningar av föredragen finns att läsa på webben(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).  Arrangör för konferensen var Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.