Svenska språknämnden i Finlands sammansättning är från och med 1 juni 2015 följande: professor Mona Forsskåhl (Tammerfors universitet, ordförande för nämnden), rektor Laila Andersson (Mattlidens skola), tf chefredaktör Henrik Othman (Österbottens Tidning), ledande språkvårdaren Eivor Sommardahl (Språkinstitutets representant). Nya medlemmar i nämnden är Johan Bärlund, professor i nordisk rätt (Helsingfors universitet) och Bodil Haagensen, universitetslektor i svenska (Vasa universitet). Nämndens sekreterare är Pia Westerberg (Institutet för de inhemska språken).

På Institutet för de inhemska språken finns det språknämnder för svenska, finska, de samiska språken, finländska teckenspråk och romani. Institutet har representanter i nämnderna för finska och svenska och koordinerar verksamheten för de andra tre nämnderna.

Som stöd för den svenska språk- och namnvården fungerar Svenska språknämnden i Finland. Språknämnden är ett expertorgan som till sin uppgift har att fatta beslut om språkliga rekommendationer av principiell eller allmän natur och att komma med språkpolitiska ställningstaganden. Medlemmarna är fyra till åtta till antalet och utnämns av Språkinstitutets direktör för en mandatperiod på tre år åt gången. En av medlemmarna ska vara institutets representant. Den nya nämndens treårsperiod inleddes 1 juni 2015 och pågår till 31 maj 2018.