En majoritet av grundskoleeleverna i finska skolor gillar att studera svenska och de tycker att det är en rikedom att kunna många språk. Det visar en färsk forskningsrapport från Helsingfors universitet. Resultatet står i skarp kontrast till den debatt om den obligatoriska svenskan som förs i offentligheten. Rapporten Svenska i finska grundskolor granskar svenskundervisningen i grundskolor runt om i Finland. Hälften av de elever som deltagit i undersökningen har en positiv attityd till att studera svenska och de tycker att skolans undervisning är bra. De ser språkkunskaper som viktiga med tanke på framtiden och många uttrycker en stolthet över att Finland är ett tvåspråkigt land. Det finns också en stor grupp elever som har en neutral inställning till svenska och menar att svenska är ett ämne bland många andra obligatoriska skolämnen. Endast 20 procent av eleverna har en uttalat negativ attityd till skolsvenskan.

Eleverna i undersökningen undviker ordet ”tvångssvenska” och menar att det handlar om andras färdiga attityder som förs vidare till eleverna. I skolorna satsar man stort på en kommunikativ undervisning. Detta syns tydligt i elevernas svar och det bekräftas också av de observationer som projektet gjort på lektionerna. 73 procent av eleverna anser att de kan kommunicera på svenska. Att få lära sig tala svenska i vardagliga situationer står högt på elevernas önskelista. Det finns inte så många möjligheter att tala svenska utanför klassrummet, men till exempel i norra Finland skapar eleverna själva möjligheter till att pröva på sin svenska genom att tala svenska med varandra eller genom att skriva på Facebook på svenska.

Trots att svenskundervisningen överlag får ett gott betyg står det klart att undervisningen också behöver få ett lyft. Eleverna önskar att mera kultur kunde ingå i undervisningen och de önskar att mera autentiskt material i form av filmer, tidningar och nätmaterial skulle finnas med. Lärar­na spelar en viktig roll i motivationen av eleverna. De satsar på att skapa en ledig stämning i klassen. Lärarnas målsättningar är att eleverna ska klara av vardagliga situationer på svenska, få en positiv inställning till språket och lära sig basstrukturerna. Detta framgår av de intervjuer som har gjorts och av klassrumsobservationerna. Ett viktigt mål är att alla elever ska engageras i att öva muntlig svenska. Att lärarna själva talar mycket svenska, som i språkbadsundervisning, tycks ha en god inverkan på elevernas muntliga kompetens. Forskningsrapporten ”Svenska i finska grundskolor” finns att köpa hos hanna.suomaa@­helsinki.fi, tfn +358 9 191 22512. Pris 10 euro.