En av tre lärare som undervisar i romani beskriver sina språkkunskaper som dåliga eller nöjaktiga, medan lärarna i samiska påtalar bristen på läromedel och få undervisningstimmar, visar två undersökningar som Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört.

I hela Finland finns det bara 12 högstadieelever som studerar romani och de deltog alla i undersökningen. Hörförståelsen gick i genomsnitt bäst, medan eleverna hade stora svårigheter med att skriva romani. En del elever lyckades inte få några poäng alls i vissa delar av provet. Flickorna klarade läsningen och den skriftliga delen bättre än pojkarna, men pojkarna var bättre på språkkännedom och muntlig produktion. Trots de svaga resultaten uppgav alla elever att de tyckte om att studera romani och ansåg att det är viktigt att kunna språket.

De samiska språken är fortfarande i behov av revitalisering, visar undersökningen som gällde de samiska språken i Finland: nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. Undersökningen gällde både dem som studerar samiska som modersmål och de som har samiska som A-språk. Flickorna klarade sig bättre på alla delområden än pojkarna och nivåskillnaderna mellan eleverna var stora.

Eleverna använder i genomsnitt ganska lite samiska på fritiden – bara fyra elever talade till exempel endast samiska hemma och eleverna uppgav att de inte läser samiska böcker och inte heller skriver på samiska. Trots det ansåg de att det var ganska nyttigt att studera samiska.

Lärarna påtalade bristen på läromedel och de få undervisningstimmarna, men var mycket motiverade för att undervisa i samiska.