Daniela Mattsson har tilldelats Afinlandia-priset 2015 för sin avhandling pro gradu ”Fluency in Dyslexic and Non-dyslexic University Students’ EFL Reading”, det vill säga läsflyt i engelska bland universitetsstuderande med dyslexi. Avhandlingen skrevs i ämnet engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi. 

Mattsson testade högläsningen hos trettio finlandssvenska universitetsstudenter som hade läst engelska som främmande språk, av vilka hälften hade dyslexi. Texterna var på engelska. Skillnaderna i läsflytet mellan grupperna var signifikant. Det visade sig bland annat att studenterna med dyslexi tvekade mer i sin läsning än de icke-dyslektiska studenterna. Deras pauser, både tysta och fyllda, var fler till antalet än hos de icke-dyslektiska studenterna och de höll ofta paus i början av en fras, medan de studenter som inte hade dyslexi oftare pausade mitt i en fras. Den dyslektiska gruppen läste även långsammare.

Resultaten visar att inte ens de högpresterande studenterna med dyslexi hade en helt automatiserad förmåga att avkoda ord. Det verkar också finnas luckor i deras metaspråkliga kompetens. De här resultaten antyder, precis som tidigare forskning har visat, att det kunde vara viktigt att behandla frasstrukturer och paus- och tvekfenomen i undervisningen för att hjälpa studenterna att utveckla läsflyt i engelska, eftersom läsförståelsen är så viktigt för att studierna ska gå bra.

Afinlandia-priset är ett pris för den bästa avhandlingen pro gradu i Finland inom tillämpad språkforskning och delas ut av Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry.