Europa behöver investera mer i språklärarutbildning och språkundervisning för yngre barn. Sex- och sjuåringars attityd till språk har stor betydelse för deras förmåga att lära sig ett nytt språk. Att bli exponerad för ett främmande språk i sin vardag, genom till exempel populärkultur, är mycket viktigt för att kunna lära sig ett nytt språk. Detta är några av resultaten från ELLiE-studien, som har undersökt språkundervisning för yngre barn i sju europeiska länder.

Allt fler länder i Europa strävar efter att börja lära ut främmande språk redan när eleverna är sex–sju år gamla. Tidigare forskning om yngre barns språklärande har varit begränsad och därför har man vetat relativt lite om exempelvis vad som krävs för en framgångsrik undervisning, vilken roll hemmet och digitala medier spelar, och hur man bäst motiverar yngre barn att lära sig språk.

Projektet ELLiE (Early Language Learning in Europe) har pågått i fyra år i sju europeiska länder (Italien, Kroatien, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien och Sverige). Forskare i dessa länder har undersökt språkundervisning i engelska (spanska/franska i Storbritannien) för barn i åldrarna sex–sju år; hur språket har introducerats, hur själva undervisningen gått till, hemmets och fritidens betydelse men även betydelsen av de deltagande ländernas skolpolitik. Målet med projektet har varit att på bred front undersöka hur effektivt det är att börja tidigt med ett nytt språk, och vad som gör att vissa barn lär sig detta språk lättare än andra. 

Fler än 1 400 barn har deltagit i studien, vilket gör den till en av de största undersökningarna om språklärande i Europa.

Några av resultaten från projektet:

Redan hos sex och sjuåringar kan man se hur attityder och motivation påverkar förmågan att lära sig ett nytt språk.

De lärare som är mest framgångsrika i sin språkundervisning är de som själva kan och tycker om språk och överför lusten att lära språk på sina elever

Exponering för språk utanför skolan (via exempelvis tv-program, dator, och musik) har stor betydelse för hur barn lär sig ett nytt språk.

Det måste satsas mer på lärarutbildning och kompetensutveckling för lärare med inriktning mot tidigt språklärande.

Forskarna inom ELLiE-gruppen redovisar nu sina resultat i en ny bok: ELLiE – Early Language Learning in Europe. Redaktör för boken är professor Janet Enever vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.