Inom det svenska forskningsprojektet ORDAT (Det svenska ordförrådets utveckling från artonhundra till tjugohundra) undersöks utvecklingen av det svenska ordförrådet under den senaste tvåhundraårsperioden, alltså från 1800 till 2000. Bland de aspekter som tas upp märks särskilt a) lånordsinflödet b) den inhemska ordbildningen c) valens och kollokationer d) betydelseförändringar e) frekvensförändringar. Särskilda undersökningar genomförs också beträffande ett mindre antal fackterminologier, bl.a. juridisk terminologi och boktryckarterminologi. Projektet inriktar sig i första hand på svenskt standardspråk. Som primärkällor används främst elektroniska korpusar, varav de flesta ingår i Språkbanken vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Ett par mindre korpusar har etablerats inom projektets ram. Den i särklass viktigaste sekundärkällan är SAOB och dess nätversion, OSA-databasen.

Inom projektet arbetar ett tiotal forskare från fem olika discipliner, utom svenska även engelska, tyska, romanska språk och språkvetenskaplig databehandling. Projektansvarig är Sven-Göran Malmgren vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Kontaktperson (jämte honom) är Hans Landqvist vid samma institution. (Adressen till båda är Institutionen för svenska språket, Box 200 405 30 Göteborg.) Resultaten från projektet sprids bl.a. i en rapportserie, som f.n. omfattar 14 volymer. De kan rekvireras för självkostnadspris genom någon av kontaktpersonerna.