Tidigare gick översättningsarbetet vid translatorsbyrån till så här: översättaren hade den svenska texten på skärmen i Word-format och den finska texten bredvid sig i pappersform. Det fanns en elektronisk termbank i ett särskilt program. Lagtext kopierades in ur den elektroniska författningssamlingen Finlex på webben, eller letades fram ur lagboken. Rummet där författningssamlingen i pappersform förvarades var i flitig användning: mapparna var fulla av bokmärken som visade hos vilken översättare regeringspropositionen var utlånad. När det gällde fraser och språkbruk var översättaren i övrigt beroende av sitt eget och kollegernas goda minne, och naturligtvis handboken Svenskt lagspråk i Finland (Slaf). Granskaren hade det övergripande ansvaret för att de levererade texterna var enhetliga.

Den tekniska utvecklingen har emellertid lett till att största delen av den information som man då var tvungen att leta efter i arkiv och bibliotek i dag finns utlagd på webben. Och eftersom textvolymerna har ökat nära nog exponentiellt under de senaste årtiondena använder vi på translatorsbyrån sedan 2003 översättningsverktyget SDL Trados Studio.

Arbeta med översättningsminnen

SDL Trados Studio är ett översättningsverktyg där översatta meningar sparas som segment i en databas. Ett segment är ett meningspar på källspråk och målspråk. Programmet gör automatiska sökningar på materialet och plockar fram lämpliga träffar som förslag för översättaren.

Translatorsbyråns översättningsminnen finns numera på en server och kan därför nås varifrån som helst, vilket underlättar distansarbete. Det gör det också möjligt att arbeta med större minnen. I nuläget har vi 1,5 miljoner översättningsenheter i minnena. Mest material finns i minnen med språkparet finska–svenska, men vi har också ett antal minnen med språkparet finska–engelska, eftersom translatorsbyråns språktjänst har sex översättare som bl.a. översätter till engelska. Eftersom översättningsminnena och termbaserna finns på server är tanken den att både minnena och termbaserna så småningom ska göras tillgängliga också för översättarna vid de övriga ministerierna. Det vore ju en fördel om så många författningsöversättare som möjligt hade tillgång till samma material och terminologi.

Bakgrundsmaterial lagras i minnet med hjälp av ett separat program, där translatorsbyråns informationsexpert länkar samman meningarna i källtexten med meningarna i måltexten (s.k. ”alignment”, linjering). Informationsexperten är översättningsminnets huvudanvändare och ser till att minnena fungerar samt matar in bakgrundsmaterial efter behov. På translatorsbyrån linjeras mycket material ur t.ex. Finlex och Eur-Lex. Minnet fungerar med en automatik där översättaren själv väljer hur stor procentuell matchning han/hon vill ha. Träffar på 100 procent plockas automatiskt in i översättningen. Översättaren kan sedan forma om dem efter behov och spara dem i minnet. Genom konkordanssökning kan man söka fram ord och fraser som använts i tidigare översättningar. Man kan också skapa egna listor med ord och fraser. När man börjar skriva ett ord föreslår programmet ett ord eller en fras ur någon av listorna. Också termbaserna kan kopplas till den här automatiken.

Hur har Studio förändrat vårt arbete?

När vi arbetar i Studio överförs texten i originalfilen till en särskild typ av taggad fil där den matchas med det material som har lagrats i det valda översättningsminnet. Översättningen sker alltså på skärmen i en tvåspråkig vy, där den finska och svenska meningen samsas sida vid sida i segment. I början kunde det kännas otympligt: många upplevde att det var svårt att få en helhetsbild av texten och textflytet. Studio har emellertid en funktion med hjälp av vilken man under arbetets gång kan se såväl källtexten som måltexten i Word-format, vilket gör texten överblickbar. På samma sätt kan texten när som helst tas ut i skriftlig form för genomläsning och granskning.

Translatorsbyrån hade redan innan Studio togs i bruk en elektronisk termbank med ca 23 000 termposter. Med hjälp av Studio kan den och flera andra termbanker kopplas till översättningsprogrammet så att sökningar i termbasen sker automatiskt. Termer kan även lätt tas in i texten genom en automatisk infogningsfunktion. Man kan också skapa egna termbaser med ordlistor för särskilda projekt. Dessutom kan översättaren under arbetets gång lägga till poster i termbasen som sedan kan verifieras och eventuellt kompletteras av informationsexperten.

Studio är särskilt användbart vid översättning av stora textmassor med återkommande formuleringar – alltså precis sådant som vi arbetar med på translatorsbyrån. Den hanterar även ledigt t.ex. tabeller och fotnoter. Eftersom Studio stöder ett flertal olika filformat kan texten i princip utföras i samma format som den levererades: måltexten innehåller ju all information som finns i källtexten och behåller därför också formateringarna. Det innebär mindre arbete för våra uppdragsgivare eftersom det krävs mindre bearbetning av den översatta texten. Detta har varit en fördel i synnerhet vid översättningen av regeringens budgetproposition, eftersom översättaren kan lägga in den svenskspråkiga filen direkt i den databas som finansministeriets budgetavdelning använder för att hantera budgetmaterialet.

När vi använder Studio har vi som mål att producera så enhetliga texter som möjligt – att säkerställa att vi använder t.ex. termer och fraser och återger författningstext korrekt och på ett konsekvent sätt. Eftersom de texter som översätts lagras i minnet kan de återvinnas, exempelvis om det kommer ändringar i en tidigare översatt text. Då markerar programmet de ändrade partierna i varje enskilt segment. Översättaren kan därför vara säker på att inte ha missat någon ändring, i synnerhet någon sådan som uppdragsgivaren eventuellt inte har märkt ut. Användningen av översättningsminnen gör också översättningsarbetet snabbare eftersom man kan linjera relevanta lagtexter och andra (tvåspråkiga) dokument i minnet innan man tar itu med texten, vilket sparar tid och möda som går åt till att leta i externa källor.

På translatorsbyrån händer det ofta att flera översättare delar på ett översättningsarbete, t.ex. i samband med stora lagstiftningspaket. I sådana situationer är Studio väldigt användbart eftersom det som en översättare lagrar i minnet också blir tillgängligt för de andra översättarna. Vill man vara säker på att endast få relevanta träffar går det också bra att skapa temporära minnen där man bara lägger in sådant material som behövs för just det aktuella arbetet. Det temporära minnet kan sedan införlivas med huvudminnet när översättningen är klar.

En god dräng men en dålig herre

Med Studio gäller givetvis detsamma som med andra elektroniska hjälpmedel vid översättning: det fråntar inte översättaren ansvaret för texten. Man bör t.ex. vara uppmärksam på de träffar som matchas från ett minne; från vilket datum är träffen, vilken kontext (ministerium, ämnesområde) hänför den sig till? Det kan också röra sig om en råöversättning eller en ogranskad fras som innehåller fel. Vissa termer, myndighetsnamn och namn på lagar bör fortfarande kontrolleras i Finlex eller i Slaf. Även när det gäller författningstext som linjerats i minnet bör man vara kritisk, eftersom författningen kan ha ändrats sedan materialet togs in. Som översättningsverktyg kan Studio alltså sägas vara en god dräng men en dålig herre. Den största fördelen med verktyg av detta slag är i varje fall att de minskar översättarens arbetsbörda och frigör mer av översättarens resurser för det stilistiska – översättaren ansvarar fortfarande för att texten är korrekt översatt och formulerad på god och ledig svenska.

 

sb2013kuva1.png
sb2013kuva1.png

På bilden (Translation Results-fönstret) ser man texten som översätts, källtexten till vänster med måltexten till höger. Ovanför ser man träffar i minnet och uppe till höger syns en del av rutan med träffar ur termbankerna.

sb2013kuva2.png
sb2013kuva2.png

Bilden visar träffar i termbankerna (Term Recognition-rutan). Termerna kommer från det segment som är valt för översättning.

—————————————————————————————————–

Statsrådets translatorsbyrå är en enhet vid avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster vid statsrådet kansli. Translatorsbyråns främsta uppgift är att ge ministerierna, statsminister och republikens president den översättningsservice på finska och svenska som behövs för statsrådets verksamhet. Vid Statsrådets translatorsbyrå arbetar 32 personer, varav drygt 20 är översättare. Dessutom använder vi oss av ett nätverk av cirka 30 frilansöversättare. Vid translatorsbyrån översätts i genomsnitt 25 000 sidor varje år (författningstext, dvs. lagar och förordningar, samt redogörelser, strategier, upplysningar, skrivelser, tal, webbtext och annan text).