Trots skadade språkområden i vänstra hjärnhalvan kan strokepatienter lära sig helt nya ord, i vissa fall till och med lika bra som friska vuxna. Det visar logopeden Leena Tuomiranta i sin doktorsavhandling från Åbo Akademi.

Över 5 000 finländare drabbas årligen av svårigheter i språkliga funktioner och verbal kommunikation, s.k. afasi. I de flesta fall är orsaken en stroke. Tuomiranta har undersökt språkinlärningskapaciteten hos sex personer med kronisk afasi genom att i inlärningssyfte träna produktion av ord som inte var bekanta sedan tidigare. Uppgiften förväntades vara mycket krävande för personer med afasi som även har svårigheter i att mobilisera vanliga, bekanta ord i vardagskommunikationen.

Resultaten visade förväntade, låga nivåer av ordinlärning och förmåga att komma ihåg orden hos en del deltagare. Överraskande nog visade två deltagare lika bra inlärning som friska individer och en av dem kunde även bevara alla de nyinlärda orden i långtidsminnet. Liknande inlärningsförmåga och bevaring i långtidsminnet har inte tidigare rapporterats hos personer med afasi.

Inlärningskanalen hade stor inverkan på resultaten för de två deltagare som hade god inlärningsförmåga: de lärde sig genom att läsa. Att lyssna på orden gav sämre inlärningsresultat. Hos en av dem kunde den tidigare oupptäckta inlärningsförmågan via läsning framgångsrikt tillämpas i träning där hon på nytt lärde sig vanliga ord som hon inte hade kunnat producera efter sin stroke. Hjärnavbildningen visade att jämfört med friska vuxna använde hon sin högra, intakta hjärnhalva mer under läsning och inlärning av skrivna ord. Detta visar på en betydande plasticitet även i en vuxen hjärna som har blivit skadad.

Resultaten av den här avhandlingen tyder på att man i större utsträckning borde kartlägga inlärningsförmåga via olika kanaler, eftersom detta kan ge värdefull information för planeringen av den individuella rehabiliteringen för personer med afasi.

Avhandlingen heter Novel word learning ability in chronic post-stroke aphasia: Variability and modality effects.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)