Statsrådets förvaltningsenhet inledde sin verksamhet den 1 mars 2015 i statsrådets kansli. Grundandet av förvaltningsenheten, som sitt namn till trots är en avdelning med en personal på drygt 400 personer, är en av de största strukturella reformerna av centralförvaltningen under vår självständighetstid.

I den nya förvaltningsenheten har man samlat ministeriernas gemensamma sakkunnigtjänster, bl.a. ekonomi-, personal- och informationsförvaltningstjänster, översättnings- och språktjänster samt intern kommunikation. Sakkunnigtjänsterna är indelade i fem sektorer, av vilka översättnings- och språksektorn har en personalstyrka på 70 personer. Sektorn erbjuder översättnings- och språktjänster till alla ministerier och den består av tre enheter: svenska språkenheten, enheten för främmande språk och stödenheten för språktjänster.

Översättnings- och språksektorn översätter 60 000−90 000 sidor per år.

Tidigare hade varje ministerium egna översättare och vid statsrådets kansli fanns statsrådets translatorsbyrå som huvudsakligen ansvarade för författningsöversättningen till svenska. I och med omorganiseringen hör alla översättare och språkexperter organisatoriskt till någon av översättnings- och språksektorns tre enheter. Även om verksamheten nu är samlad är en del av översättarna fortsättningsvis placerade i ministerierna.

Svenska språkenheten är sektorns största enhet med 45 översättare. Enheten är indelad i två författningsöversättningsgrupper och en aktualitetsöversättningsgrupp och ansvarar för översättningen av regeringspropositioner, förordningar, handlingar som behövs vid regeringens och ministeriernas beslutfattande, pressmeddelanden, tal, rapporter m.m. Enheten betjänar också republikens presidents kansli i fråga om översättning till svenska.

Enheten för främmande språk har 16 översättare och ansvarar för översättningen av texter till engelska och ryska, såsom handlingar som behövs i ministeriernas internationella verksamhet, pressmeddelanden och tal, men även i allt större utsträckning översättning av finsk lagstiftning huvudsakligen till engelska.

Översättningen till utgör svenska 60 procent, engelska 30 procent och övriga språk 10 procent.

I stödenheten för språktjänster har man samlat funktioner som är gemensamma för de båda språkenheterna, dvs. terminologtjänster och språkteknologer. Stödenheten sköter också anskaffningen av översättningar från externa leverantörer.


Översättnings- och språksektorn översätter 60 000−90 000 sidor per år. Av dessa utgör översättningen till svenska 60 procent, engelska 30 procent och övriga språk 10 procent.

Organisationsreformen har haft en rätt liten inverkan på översättarnas arbete i sig. De tidigare ministerieöversättarna fortsätter att betjäna sina forna arbetsgivare och statsrådets translatorsbyrås författningsöversättare fortsätter som författningsöversättare. En samlad organisation ger emellertid många fördelar, t.ex. användning av gemensamma översättningsminnen, möjlighet att bredda eller fördjupa sitt kunnande och bättre möjligheter att rikta resurserna.

En ny och kanske även större utmaning än organisationsreformen väntar översättarna i oktober då hela översättnings- och språksektorn flyttar till nya lokaler med öppna kontor. Översättarna kommer då att vara placerade i hjärtat av statsrådets verksamhet, intill statsrådsborgen i fastigheten Arppeanum som tidigare inhyste Helsingfors universitets museum.