Språkets medel för att uttrycka betydelsenyanser är outtömliga. Jag har tidigare skrivit om hur frasen lite snö på spåret på en skylt i skogen kan tolkas olika beroende på om man betonar ordet lite eller ordet snö. Betonar man lite framhäver man att mängden snö är liten, att snötäcket är tunt. Det är naturligtvis det som är avsikten med skylten; kommunen vill varna skidåkarna. Betonar man däremot snö är innebörden att det finns en obestämd mängd snö på spåret. Då är det inte fråga om någon varning utan bara om ett (i sammanhanget ändamålslöst) konstaterande. Märk väl att det endast är i tal som man kan skilja mellan de två betydelserna; i skrift ser de lika ut.

Språkets medel för att uttrycka betydelsenyanser är outtömliga.

En kollega gjorde mig nyligen uppmärksam på ett liknande men ändå annorlunda fall. Det handlar om två snarlika (men inte identiska) konstruktioner som har olika betydelse. Både betoning och andra faktorer spelar in i detta fall. Bägge konstruktionerna innehåller frasen liten risk. Ett exempel på den första konstruktionen är satsen Det är liten risk för komplikationer. Här är liten risk en så kallad naken nominalfras, det vill säga en nominalfras utan obestämd artikel. Ordet liten är betonat och framhävt i satsen. Det intressanta är att betydelsen kommer nära ’knappast någon risk alls’ . Man framhäver alltså avsaknaden av risk snarare än storleken på risken.

Den andra konstruktionen kan illustreras med satsen Det finns en liten risk för komplikationer. Här står obestämda artikeln en framför frasen liten risk. Dessutom används verbet finnas i stället för vara, vilket tycks vara vanligast i denna typ av satser. När det gäller betoningen är det naturligaste alternativet att betona ordet risk. Då blir betydelsen att det existerar en faktisk risk för komplikationer, även om den är liten. Det är också möjligt att betona liten, och då framhåller man storleken på den existerande risken: den är liten.

Perspektivet i de två konstruktionerna är alltså olika beroende på om vi sätter ut obestämda artikeln en eller inte och i någon mån beroende på vilket verb vi väljer. Säger vi det är liten risk utan artikel och med verbet vara framhåller vi avsaknaden av risk: det existerar knappast någon risk alls. Säger vi däremot det finns en liten risk med obestämd artikel och verbet finnas framhåller vi existensen av en risk: det finns faktiskt en risk, även om den är liten.

Intressant nog tycks betydelse- och perspektivskillnaden gälla även i vissa andra konstruktioner av liknande typ. Satsen Han har små chanser att lyckas, där adjektivet små är betonat och står utan bestämning, betyder enligt min mening snarast ’han har knappast några chanser att lyckas’. Säger vi däremot Han har vissa små chanser att lyckas, där bestämningen vissa står före små chanser och betoningen ligger på vissa och/eller chanser, är perspektivet ett annat: han har faktiska chanser att lyckas, även om de är små.

 

Monica Äikäs artikel ”Lite snö på spåret: om ord och betydelser”(siirryt toiseen palveluun) ingick i Språkbruk 3/2014.