Justitieministeriet tillsatte i oktober 2013 en arbetsgrupp för att bereda en allmän lag om teckenspråk. Arbetsgruppen föreslår att det stiftas en särskild lag om teckenspråk. Ett centralt syfte med lagen är att främja de teckenspråkigas språkliga rättigheter. Ett annat syfte är att trygga att myndigheterna i sin verksamhet strävar efter att främja de teckenspråkigas möjligheter att använda sitt eget språk och få information på teckenspråk. Lagen ska öka myndigheternas kännedom om de teckenspråkigas rättigheter och stödja de teckenspråkiga som språk- och kulturgrupp. Med teckenspråk avses i den föreslagna lagen det finska och det finlandssvenska teckenspråket.

Lagförslaget(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) var på remissrunda i oktober och förhoppningen är att lagförslaget ska behandlas under denna regeringsperiod så att lagen i bästa fall träder i kraft under 2015. 

Centralt i lagförslaget är att det lyfter fram teckenspråken som fullvärdiga språk, där språkanvändarna utgör en språk- och kulturgrupp och inte enbart en grupp med funktionshinder. Det hotade finlandssvenska teckenspråket ges därtill synlighet och lyfts fram i ett eget kapitel i betänkandet. Lagförslaget har kritiserats för att det saknas ett organ som ska se till att lagen efterföljs i praktiken och att det i själva lagtexten inte heller framgår hur barnens rätt till språk ska tryggas i praktiken.