Huvudstaben rekommenderar termen  krishanteringsstyrka eller krishanteringstrupp som benämning på de utvidgade FN-trupper som diskuterats bl.a. i massmedierna. ”Brigad” är åtminstone tills vidare olämpligt i det här sammanhanget, eftersom det förutsätter en mer organiserad enhet. På finska rekommenderas kriisinhallintajoukko och på engelska crisis response force eller unit.