Bretonska, som presenterades i det förra numret (siirryt toiseen palveluun)av Språkbruk, tillhör de keltiska språken. Den här gången tar vi upp de andra keltiska minoritetsspråken: korniska, manniska, gaeliska, iriska och walesiska.

Antalet personer som kan tala ett keltiskt språk beräknas uppgå till ca 2 miljoner, men antalet talare av ett enskilt språk varierar stort. Medan walesiska talas av mer än en halv miljon människor, är korniskan, som talas på halvön Cornwall, och manniskan, som talas på ön Isle of Man, akut hotade. Korniskan dog faktiskt redan ut på 1700-tal­et. Dock levde enstaka dialektala uttryck kvar och år 1904 påbörjades ett försök att återuppliva språket. I nuläget finns tre rekonstruerade varianter med varsin kulturell stödförening.

Korniska talas i dag fullvärdigt endast av uppskattningsvis tvåhundra personer, men ett par tusen har begränsade kunskaper. Manniska, eller manx, behärskas av ett par hundra personer – dock kan de som har manniska som sitt första språk räknas på en hand.

Med sina 80 000 talare är gaeliskan således betydligt livskraftigare, även om också den varit på tillbakagång alltsedan 1700-talet. Gaeliska talas i Skottland och är en variant av iriskan: talare av gaeliska och iriska kan i viss mån förstå varandra, det är främst uttalet som skiljer sig åt. Iriskan behärskas i sin tur av en och en halv miljon människor på Irland, dock är endast 100 000 modersmålstalare. Iriskan har status som officiellt språk och sedan 1921 är det ett obligatoriskt ämne i skolan.Walesiska, eller kymriska som det också kallas, talas i Wales av en halv miljon människor. Det betyder att 25 % av befolkningen i Wales kan walesiska. Walesiska och engelska är enligt lag likställda i offentligt förvaltning och genom The Welsh Language Acts från 1967 och 1993 har walesiskans ställning stärkts också inom rättskipningen. Såväl i Storbritannien som på Irland är engelska ändå det dominerande språket, och således är de keltiska minoritetsspråkstalarna i de allra flesta fall tvåspråkiga.


Källor: NE, European Research Centre on Multilingualism and Language Learning.