Den 4 mars disputerade Sinikka Segerståhl från Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet på en avhandling om vaggvisor i Kvevlax.

Temat för studien är en språklig analys av textstrukturerande konstruktioner i ett autentiskt vaggvisematerial från Kvevlax. Segerståhl har använt sig av ett material bestående av ca 600 vaggviseexempel insamlade på 1960-talet och kompletterade på 1990-talet. Närmare 250 personer har bidragit med såväl vaggviseexempel som uppgifter om bruket av visorna. Materialet kompletteras av ett jämförelsematerial vid Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv.

Det empiriska syftet är att identifiera språkliga konstruktioner i traditionella vaggvisor inom dialektområdet. Det teoretiska syftet är att pröva konstruktionsgrammatikens (CxG) användningsmöjligheter i analys av denna typ av material och att utveckla den formella beskrivningen av konstruktionsgrammatiken så att alla slag av språkligt komplexa texter ska kunna analyseras. Konstruktionsgrammatiken kan beskriva hur man kan och får variera en vaggvisa i olika sitationer. Början av studien baserar sig främst på traditionell grammatik och ger preliminär information om visornas språk och strukturer. Den metod, CxG, som används i den detaljerade språkliga analysen är en variant av den konstruktionsgrammatiska metoden, som generellt är avsedd för bruksbaserad språkanalys.

Studien visar att konstruktionsgrammatiken som metod är mer generellt tillämpbar än traditionella språkvetenskapliga metoder. Metoden lämpar sig väl för studier av komplexa språkliga system inom variationslingvistiken. Den identifierar viktiga konstruktioner, inklusive genre­typiska element, som reglerar texten i vaggvisevarianterna. Likaså gör CxG det möjligt att analysera det pragmatiska i det interaktionella, kulturella och situationsbundna språket som används vid kommunikation med små barn. Visornas konstruktioner förekommer även i det allmänna språkbruket. Studien visar också att språkliga konstruktioner utgör en fast grund för visornas innehåll och struktur och är en resurs för språket generellt.

Förutom den språkliga beskrivningen av texterna kan konstruktionsgrammatiken även förklara det mångdimensionella språket och variationerna i texterna samt ge en formell beskrivning av konstruktionerna. Med hjälp av CxG är det möjligt att visa att variationerna inte är slumpmässiga utan att de följer prototypiska språkliga mönster, konstruktioner. Konstruktionerna kan därmed betraktas som språkliga resurser med inbyggd variationspotential.

Som opponent vid disputationen fungerade professor emeritus Marianne Nordman från Vasa universitet. Opponenten gav under disputationen disputanden i uppdrag att på stående fot göra en konstruktionsgrammatisk analys av vaggvisan Bä, bä, bässen ä dö, ett uppdrag Segerståhl klarade galant.

Avhandlingen är publicerad som nr 24 i institutionens bokserie Nordica Helsingiensia (Dia­lektforskning 3) och har rubriken Vaggvisor i Kvevlax. Språkliga strukturer och konstruktioner.