rad med hus
Foto: Pixabay

Prepositionsbruket i svenskan är erkänt svårt att lära sig behärska för inlärare, och det kan också vara en utmaning för modersmålstalare. Den här artikeln ska handla om konstruktioner med prepositionen av. Utgångspunkten är att det ibland dyker upp av-konstruktioner som i mitt tycke är oidiomatiska, till exempel *trivseln av boendemiljön.

Som bekant är konstruktioner med prepositionen of vanliga i engelskan. Av gammalt talas det om of-genitiv, men det är mycket annat än genitiv som kan uttryckas med of-konstruktioner. Hur som helst undrar jag om engelskans flitiga användning av of kan ha bidragit till att av-konstruktioner av olika slag har blivit vanligare i svenskan. Motsvarande konstruktioner finns visserligen också i andra språk, men engelskans dominans är så stor att engelsk påverkan förefaller sannolik.

Prepositionsattribut med av

De uttryck med av som jag kommer att behandla nedan är prepositionsattribut, och min redogörelse bygger på Svenska Akademiens grammatik (SAG). Prepositionen av kan också ingå i adverbial, men sådana uttryck är inte relevanta i detta sammanhang. Ett attribut är en bestämning till huvudordet i en nominalfras. I frasen Pelles bok är genitiven Pelles attribut till frasens huvudord bok. Ett attribut kan också utgöras av en prepositionsfras, och då kallas det prepositionsattribut och står efter huvudordet. I nominalfrasen ett porträtt av Pelle är frasen av Pelle prepositionsattribut till huvudordet porträtt.

Svenskan har många olika slag av prepositionsattribut med av. Enligt SAG är av en neutral preposition med mångsidig användning. Det är till exempel relativt vanligt att prepositionsattribut med av motsvarar ett objekt: översättningen av boken (jämför översätta boken); en diskussion av problemet (diskutera problemet); vinnaren av högsta vinsten (vinna högsta vinsten); köparen av smyckena (köpa smyckena). I de två sista exemplen är nominalfrasens huvudord ett så kallat nomen agentis, det vill säga ett substantiv som är avlett av ett verb (vinna; köpa) och som ofta anger den som utför verbets aktion. I sådana fall är det naturligt att av-konstruktionen motsvarar ett objekt. Däremot säger vi inte *tjuven av smyckena trots att av-konstruktionen också i detta fall motsvarar ett objekt – huvudordet tjuven är nämligen inte ett nomen agentis.

En dag kanske vi säger huset av mina föräldrar utan att blinka!

Vidare kan prepositionsattribut med av uttrycka att nominalfrasens huvudord är en del av någonting (en bit av kakan; medlemmar av familjen) eller att huvudordet är en andlig produkt av någon (en bok av Runeberg; en tavla av Edelfelt). Det kan påpekas att engelskan inte använder of i det sistnämnda fallet (a book by Runeberg; a painting by Edelfelt). Ytterligare betydelser hos av-attribut i svenskan är beskaffenhet (ett staket av trä; en handling av kärlek) eller en mängd i vilken något ingår (många av bilarna; ingen av våra gäster).

Det är inte vanligt att ett prepositionsattribut med av motsvarar ett subjekt, men det förekommer i någon mån: en ökning av arbetslösheten (arbetslösheten ökar); existensen av sådana problem (sådana problem existerar).

Uttryck där av inte används

Trots att av är en preposition med vidsträckt användning finns det en hel del sammanhang där den inte används i attribut. Enligt SAG är den inte så generellt användbar som genitiven för att ange eller implicera relationer. Man kan inte säga *chefen av företaget eller *fastern av flickan. Ofta väljs också en annan preposition än av när det gäller rumsliga relationer: man säger inte *taket av huset utan taket på huset eller husets tak. På engelska kan man däremot säga the roof of the house.

På svenska säger man inte *taket av huset utan taket på huset eller husets tak, men på engelska heter det the roof of the house.
På svenska säger man inte *taket av huset utan taket på huset eller husets tak, men på engelska heter det the roof of the house. Foto: Pixabay

Enligt SAG kan av aldrig ange ägande. Det kan alltså inte heta *huset av mina föräldrar, medan det på engelska kan heta the house of my parents. Inte heller annat slag av innehav kan normalt uttryckas med av. Det heter alltså inte *kontoret av chefen utan chefens kontor.

Exempel på oidiomatiska attribut med av

I många fall är prepositionsattribut med av alltså helt gångbara i svenskan, men det finns fall där de inte låter idiomatiska. Jag ska ta några autentiska exempel på prepositionsattribut där av i mitt tycke inte passar och göra ett försök att analysera varför av-konstruktionerna inte låter naturliga. I många fall är dock gränsen mellan idiomatiska och oidiomatiska av-konstruktioner flytande, och det är svårt att komma med konsekventa förklaringar.

  1. I början av artikeln nämnde jag frasen *trivseln av boendemiljön. Här uttrycker nominalfrasens huvudord (trivseln) en egenskap hos prepositionsattributets huvudord (boendemiljön). Konstruktionen låter inte naturlig i mitt tycke. Ett bättre alternativ skulle vara trivseln i boendemiljön. Man skulle inte heller säga *färgen av taket, utan takets färg eller färgen på taket. På engelska skulle man däremot kunna säga the comfort of the living environment respektive the colour of the roof. Det måste dock erkännas att det också på svenska finns av-konstruktioner av detta slag, till exempel värdet av denna insats, olämpligheten av sådana åtgärder.
  2. *Jag föredrar sällskapet av en god vän. Också här skulle man använda en of-konstruktion på engelska: the company of a good friend. På svenska låter det enligt min mening inte idiomatiskt med en av-konstruktion i exemplet. Däremot skulle man kunna säga jag föredrar en god väns sällskap eller jag föredrar att ha sällskap av en god vän. Att *sällskapet av en god vän låter oidiomatiskt kan ha att göra med att ordet sällskap i bestämd form, sällskapet, ofta har en konkret betydelse, ’en grupp personer som gör något tillsammans’ eller ett slags förening (Bellmansällskapet).
  3. *Explosionen av en badring, titel på en finlandssvensk film. Man kan naturligtvis hänvisa till den konstnärliga friheten, men ska man vara småaktig låter titeln inte idiomatisk på svenska. På engelska skulle man kunna använda en of-konstruktion, och mycket riktigt har filmen fått det engelska namnet The Explosion of a Swimming Ring. Ordet explosion i det svenska exemplet är ett så kallat nomen actionis, det vill säga ett substantiv som är avlett av ett verb (explodera) och som anger verbets aktion. Uttrycket av en badring har subjektets roll; det är badringen som exploderar. I sådana fall kan prepositionsattribut sällan användas i svenskan, även om det finns undantag som de ovan nämnda exemplen en ökning av arbetslösheten och existensen av sådana problem. I vissa fall kan också ordet explosion kombineras med en av-konstruktion utan att det låter oidiomatiskt, till exempel en explosion av adhd-diagnoser. Det kan bero på att ordet har en abstrakt betydelse i detta fall. Filmtiteln skulle däremot kunna lyda till exempel En badring exploderar.
  4. *Ministern meddelade lättnader av några coronarestriktioner. På engelska skulle man kunna tala om relief of restrictions, men lättnader av restriktioner låter inte idiomatiskt i mina öron. Det kan kanske ha att göra med att av-konstruktionen även i detta fall fungerar som ett slags subjekt till lättnader. Ordet lättnad är nämligen bildat till verbet lättna ’bli lättare’. Däremot skulle man kunna tänka sig lättnader i några coronarestriktioner.​​​​​​​

Håller av på att bli vanligare i svenskan?

Av är en neutral preposition med mångsidig användning, och prepositionsattribut med av är därför vanliga i svenskan. Det finns dock också exempel på av-konstruktioner som kan uppfattas som oidiomatiska, även om gränsen många gånger är flytande. De oidiomatiska svenska konstruktionerna motsvaras ofta av helt gångbara of-konstruktioner på engelska. Man kan därför undra i vilken mån engelskt inflytande kan skönjas bakom de oidiomatiska uttrycken och om alla slags prepositionsattribut med av håller på att bli vanligare i svenskan under påverkan från engelskan. Om så sker är det möjligt att gränsen mellan idiomatiska och oidiomatiska prepositionsattribut med av så småningom flyttas så att allt fler svenska av-konstruktioner börjar godkännas av språkkänslan. En dag kanske vi säger huset av mina föräldrar utan att blinka!