Vad har Folkpensionsanstalten, Skatteförvaltningen och Vasa stad gemensamt? Jo, de deltar alla tre i en pågående nationell klarspråkskampanj inom ramen för Finansministeriets projekt Öppen förvaltning. Det gemensamma är också att de inom sina projekt valt att arbeta både med myndigheternas svenska och finska texter. De fyra övriga kampanjdeltagarna, det vill säga Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket, Migrationsverket och Tammerfors stad, har fokus på finska texter.

Klarspråkskampanjen startade i oktober 2014 och den ska pågå under hela 2015. Utgångspunkten för kampanjen är Undervisningsministeriets handlingsprogram för ett klart myndighetsspråk, som kom ut för ett drygt år sedan. De deltagande myndigheterna har valt att ta fasta på olika rekommendationer i handlingsprogrammet och undersöka hur rekommendationerna går att tillämpa i praktiken.

Vad har Folkpensionsanstalten, Skatteförvaltningen och Vasa stad gemensamt?

Folkpensionsanstalten har i sitt projekt valt att satsa på ett helt nytt sätt att arbeta kring texter. Framför allt vill man pröva på att ta fram några texter samtidigt på svenska och på finska i stället för att, som man vanligtvis gör, skriva på finska och översätta till svenska. Folkpensionsanstaltens erfarenheter visar nämligen att man vid översättningen ofta upptäcker brister i originaltexten som kunde ha undvikits om arbetet hade skett parallellt på båda språken.

Skatteförvaltningens svenska språktjänst kommer å sin sida att delta i pilotprojektet genom tre delprojekt: man kommer att kartlägga de svenskspråkiga tjänstemännen inom myndigheten och erbjuda dem ett svenskt klarspråksnätverk, man arbetar för att språkvårdsarbete och översättning ska inkluderas i alla arbetsprocessbeskrivningar och dessutom kommer man att inleda ett samarbete med LL-centret kring lättlästa texter.

För Vasa stads del handlar det om att se över beredningstexterna till stadsstyrelsens föredragningslistor, parallellt på finska och på svenska, och att skapa nya riktlinjer och bättre mallar. Man planerar också ett samarbete kring klarspråk med Vasa universitet.

Eftersom arbetet med de olika klarspråksprojekten pågått bara några månader, finns det ännu inga resultat att visa upp. Men när projekten hunnit lite längre finns det säkert mycket intressant att rapportera.