Marketta Sundman.

En av Finlands främsta forskare i svenska språket, professor Marketta Sundman (f. Soininvaara), avled den 21 april 2022. Hon var uppvuxen i Helsingfors och avlade sin magister- och licentiatexamen vid Helsingfors universitet, varefter hon disputerade för doktorsgraden vid Åbo Akademi 1987. Hon utnämndes till biträdande professor i svenska språket vid Åbo Akademi 1993 och övergick till Åbo universitet 1998 efter att ha blivit utnämnd till professor i nordisk filologi. Denna befattning innehade hon fram till sin pensionering 2012.

Inom sin forskning specialiserade sig Marketta Sundman på nusvensk syntax och tvåspråkighet. Redan i sin pro gradu-avhandling behandlade hon den så kallade existentialkonstruktionen i svenskan, och i licentiatavhandlingen som utkom i tryck 1980, fördjupade hon analysen. Satstypen Det sitter en fågel på trappan kännetecknas av att den innehåller ett formellt det som subjekt och en nominalfras som står i samma semantiska relation till predikatsverbet som ett subjekt. I sin doktorsavhandling Subjektval och diates i svenskan behandlade Marketta Sundman ytterligare subjektet, nu dess semantiska och syntaktiska egenskaper i aktiva och passiva konstruktioner samt de begränsningar som gäller satsdelskategorin subjekt.

Frågor inom svensk syntax som Marketta Sundman fördjupade sig i var bland annat nominalfrasens struktur, species och artikelbruk, satsdelarnas semantiska roller, kausativa verb, användningen av hjälpverben skall och skulle, bruket av verbalsubstantiv och infinitivfraser samt prepositionsfraser. I vissa fall gällde analysen enbart svenska satser, men med åren blev framställningen allt oftare kontrastiv mellan finska och svenska. Dels fann hon det kontrastiva perspektivet teoretiskt intressant, eftersom de två språken strukturellt sett är olika, dels var detta praktiskt betingat, då hon i allt högre grad kom att ägna sig åt frågan om tvåspråkighet.

I och med att antalet tvåspråkiga familjer hade ökat på 1970- och 1980-talet började man  i hemmen och skolorna känna en oro över hur man skulle förhålla sig till barnens tvåspråkighet. Skulle man samtidigt kunna lära sig två språk eller skulle båda språken bli lidande av situationen? För att vetenskapligt kunna bevisa vilka följder det parallella bruket av finska och svenska skulle kunna ha inledde Marketta Sundman vid Åbo Akademi ett omfattande forskningsprojekt som pågick under åren 1986–89. Resultaten redovisas i boken Tvåspråkigheten i skolan. En undersökning av språkfärdigheten hos en- och tvåspråkiga grundskolelever i Finland (1994). Det visade sig att inlärningen av finska inte påverkade inlärningen av svenska utan att barnen i svenska skolor klarade sig så gott som normalt i både svenska och finska. Individuella faktorer påverkade givetvis kompetensnivån i båda språken. Också hemmiljön och den stimulans som barnen hade fått hade betydelse.

Genom boken Barnet, skolan och tvåspråkigheten (1998) riktade sig Marketta Sundman till en bredare publik. Den kan ses som en vägledning till föräldrar som i tvåspråkiga hem behöver stöd vid valet av skola för sina barn. Boken har emellertid också varit i flitig användning som kurslitteratur vid universiteten. Den innehåller en teoretisk genomgång av centrala begrepp inom tvåspråkighetsforskningen och presenterar finländsk forskning på området. Mot denna bakgrund diskuterar Marketta Sundman också resultaten av sin egen forskning.

Ett annat större forskningsprojekt som Marketta Sundman initierade och som pågick under åren 2007–2010 hade rubriken På väg mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur hos finska inlärare. Syftet var både teoretiskt och praktiskt. Dels ville man studera hur grammatiska strukturer tillägnas, dels skapa ett kunskapsunderlag för att utveckla undervisningen i svenska och skapa nya läromedel för finska skolor. Projektet var longitudinellt så att elevgrupperna följdes upp i tre års tid från årskurs 7 till årskurs 9. I ett stort antal rapporter redovisade fem olika forskare sina resultat av undersökningen.

År 2013 gjorde Marketta Sundman på uppdrag av Tankesmedjan Magma en utredning om tvåspråkiga skolor. I rapporten Tvåspråkiga skolor? En analys av fördelar och risker med införandet av skolor med svenska och finska som undervisningsspråk definieras de relevanta begreppen, och olika typer av tvåspråkiga skolor diskuteras i första hand ur elevens perspektiv. Analysen kan tolkas så att riskerna för en språklig minoritet är större än fördelarna. I tvåspråkiga skolor skulle den svenskspråkiga identiteten lätt försvinna, vilket i framtiden kunde innebära en minskning av den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Som ett tecken på kollegernas stora uppskattning fick Marketta Sundman en festskrift på sin 60-årsdag. Den bär namnet En färd i språket som på ett träffande sätt beskriver hennes livslånga nyfikenhet på språket. Genom språkforskning studerar vi enligt henne i själva verket människan, hennes sätt att gestalta världen, uttrycka sina tankar och vara i växelverkan med andra människor. Marketta Sundman var inte bara själv en hängiven forskare utan ville också väcka studenternas intresse för språket och dess mångfald av forskningsuppgifter. I sin handledning var hon alltid finkänslig och uppmuntrande.

En stor grupp språkforskare i Finland och Sverige minns Marketta Sundman med stor tacksamhet och värme.