För närvarande är en ny lag om forskningscentralen under behandling i riksdagen. Lagen är avsedd att träda i kraft den 1.1.2012 och den ska ersätta den nu gällande lagen från 1976/1996. Rubriceringen är Lag om Institutet för de inhemska språken (på finska: Laki Kotimaisten kielten keskuksesta). Eftersom det osammansatta central inte är någon lyckad svensk benämning på en expertorganisation föreslog Forskningscentralen i sitt utlåtande om lagen att det svenska namnet skulle vara Institutet för de inhemska språken. Förslaget godtogs av lagberedarna.

Vi återkommer i nästa nummer med en utförligare redogörelse om vad reformerna innebär för vår organisation men kan i alla fall redan nu konstatera att den svenska verksamheten kvarstår i stort sett oförändrad.