Sofie Henricson disputerade den 5 oktober vid Helsingfors universitet på avhandlingen Svenska i finsk miljö. Interaktion, grammatik och flerspråkighet i samtal på svenska språköar i Finland. Opponent vid disputationen var professor Catrin Norrby från Stockholms universitet.

I avhandlingen har Henricson studerat gruppsamtal bland 16–18-åriga ungdomar i svenska gymnasier på fyra s.k. svenska språköar i Finland, nämligen Björneborg, Kotka, Tammerfors och Uleåborg. I de här finska städerna utgör den svenskspråkiga minoriteten mellan 0,2 och 1 procent av befolkningen. Dessa små svenska befolkningsgrupper lever utanför de traditionella svensk- eller tvåspråkiga områdena i Finland, men upprätthåller svenskspråkiga skolor och daghem på sina orter.

Även om svenskan på språköarna ingår i rambegreppet svenskan i Finland, kan man inte entydigt och undantagslöst anse den stå innanför begreppet finlandssvenskt språkbruk, skriver Henricson i avhandlingen. Svenskan på språköarna ligger på gränsen mellan det svenska och det finska, eller snarast det tvåspråkiga och det finska, i Finland.

Metodologiskt stöder sig avhandlingen på interaktionell kontaktlingvistik, vilket kan beskrivas som samtalsanalytiska metoder kombinerat med ett intresse för språkliga strukturer (interaktionell lingvistik) och språkkontakt (kontaktlingvistik).

Avhandlingen är inte ett språkpolitiskt inlägg för eller emot tvåspråkiga lösningar. Henricson förfasar sig inte heller över blandspråk i ungdomars samtal på språköarna. Tvärtom ser hon språkblandningen som ett bevis på ungdomarnas förmåga att ösa språkligt material ur ”en flerspråkig resursbassäng”. Undersökningen handlar om i vilken mån deltagarna orienterar sig mot enspråkig eller flerspråkig kommunikation, vilket i hennes material resulterat i allt från i stort sett enspråkigt svenska samtal till ”ett friskt plaskande i en flerspråkig bassäng”, som hon uttryckte det på disputationen. Eller som opponenten uttryckte det: ”Det man gör när man är funktionellt tvåspråkig är att man blandar och ger.” Avhandlingen ger en god inblick i hur språkkontakt realiseras och är ett viktigt bidrag till beskrivningen av svenskan i Finland och svenskan som pluricentriskt språk, sammanfattade Norrby på disputationen.