Ett seminarium som sammanfattar aktuella forskningsrön om finskan i Helsingfors hölls 11 april vid Helsingfors universitet. Forskare i det mångåriga projektet Finskan i Helsingfors (fi. Helsingin suomea) presenterade resultat från flera olika delstudier. Projektet har varit knutet till ämnet finska vid Helsingfors universitet och Institutet för de inhemska språken, och det har finansierats av Finlands akademi. Tematiskt kretsade föredragen på seminariet kring språklig indexikalitet och identitet med utgångspunkt i den språkliga mångfald som förekommer i de finska varieteter som talas i dagens Helsingfors. Seminariet var uppbyggt under fria former och det gavs goda möjligheter att diskutera och kommentera föredragen.

Projektet Finskan i Helsingfors har letts av professor Marja-Leena Sorjonen som också själv höll ett inspirerande föredrag där forskarnas egen delaktighet vid inspelningar av talspråksmaterial kritiskt granskades som en interaktiv process. Johanna Vaattovaara och Mia Halonen presenterade en mindre studie av det svårdefinierade men karakteristiska helsingforsiska uttalet av s, ”Stadi-s:et”. I flera av föredragen fokuserades talspråket bland unga helsingforsare, särskilt språkbruket hos unga invandrare, bland dem kan nämnas Heini Lehtonen, Liisa Raevaara och Mia Halonen. Men också andra språkgrupper än ungdomar har studerats i projektet, bland annat språkbruket hos  kvinnor i en kristen diskussionsgrupp av Hanna Lappalainen, och interaktionen i kundkontakter på FPA-kontor av Anu Rouhikoski.

Projektet har från starten präglats av en stark vilja till fruktbara diskussioner kring metod, teori och begrepp. Detta var samtidigt en nödvändighet eftersom de forskare som samarbetat i Helsingfors-projektet hade varierande forskarutbildning inom interaktionsforskning, samtalsanalys, sociolingvistik och variationsforskning. Också i fråga om materialinsamling har ett brett spektrum av insamlingsmetoder – såsom fria inspelningar, sociolingvistiska intervjuer, lyssnartest men också etnografiska metoder med observationer och fältdagböcker – tillämpats.

Resultaten av projektet kommer att publiceras i form av en bok, som planeras utkomma under våren 2013.