Ett finlandssvenskt dyslexitest normerat för universitetsnivå (FS-DUVAN) har utarbetats av Signe-Anita Lindgrén vid Åbo Akademi. Testet kan användas för utredning av läs- och skrivsvårigheter hos unga vuxna i Svenskfinland. Lindgrén visar i sin doktorsavhandling (Mild Developmental Dyslexia in University Students: Diagnosis and Performance Features in L1, L2, and L3) att lindrig dyslexi påverkar läs- och skrivprestationer hos högpresterare. Det märks tydligast i främmande språk och vid hantering av språkljud i krävande testuppgifter. Även om dyslexirelaterade problem vanligtvis är lindriga hos universitetsstudenter, är det viktigt att identifiera dem eftersom de påverkar prestationerna.

Avhandlingen utforskar också språkspecifika särdrag av dyslexi hos högpresterande finlandssvenska universitetsstudenter i läs- och skrivuppgifter i svenska, finska och engelska. Detaljerade felanalyser visar att studenter med dyslexi speciellt har problem med kopplingar mellan språkljud och bokstav i det främmande språket engelska, som också i detta avseende är komplext. Resultat i komplexa kognitiva testuppgifter som förutsätter hantering av språkljud pekar på svikt i fonologisk processering, som betecknas som den huvudsakliga underliggande kognitiva nedsättningen vid utvecklingsbetingad dyslexi.