Forskare och studenter med intresse för talspråk, stadsnamn och attityder åkte till Sydösterbotten i september 2012 för att undersöka de lokala dialekterna. Professor Jan-Ola Östman ledde fältarbetet, som var ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland och Helsingfors universitet. För studenterna utgjorde projektet en del av en fördjupad kurs i dialektologi vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen.

För att komma i kontakt med så många informanter som möjligt reste fältarbetarna omkring till olika platser i de nuvarande kommunerna Kristinestad, Kaskö och Närpes. De uppmanade ortsbor i olika åldrar och med varierande intressen att komma och tala om dialekter och ortnamn i dagens Sydösterbotten. Sammanlagt dök 76 informanter upp, vilket bland annat resulterade i 109 inspelningar. Utöver intervjuer och gruppsamtal samlade man in enkätsvar, kartor och fotografier.

Alla fältarbetare ansvarade för sina egna projekt. Bland dessa kan nämnas en fallstudie av språksituationen i Kaskö, en gatunamnsenkät och en undersökning om äldre människors attityder till dialekt i skrift. Även allmänna iakttagelser om traktens språkbruk gjordes, med fokus på till exempel syntaktiska strukturer och kodväxling.

Materialet som samlades in bildar en egen samling vid SLS. Genom fältarbetet kompletterade man det sydösterbottniska material som finns sedan tidigare. En del studenter kommer dessutom att använda sig av de nya inspelningarna i sina pro gradu-avhandlingar. Man siktar på att genomföra nästa fältarbete våren 2014 på Åland.