Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet har tilldelat fil.mag. Emmi Tähtinen (Nordiska språk vid Åbo universitet) priset för bästa språkvetenskapliga pro gradu-avhandling 2011. I sin avhandling Lexikala finlandismer i tre lokaltidningar har Tähtinen kartlagt förekomsten av lexikala finlandismer i Åbo Underrättelser, Västra Nyland och Borgåbladet. Tähtinen jämför därtill förekomsten av finlandismer i de tre tidningarna men också i olika texttyper (bl.a. ledare) i dem.

Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet delar årligen ut ett pris för en utmärkt pro gradu-avhandling i svenska/nordiska språk eller i översättning eller pedagogik med ett för svenska språket relevant ämne. Avhandlingen ska ha godkänts vid ett finländskt universitet. Prissumman är 1 000 euro.