Fråga: Heter det ett användar-id eller en användar-id?

En del initialförkortningar får t-genus (ett cv), andra n-genus (en tv), och några kan ha både n- och t-genus. Förkortningen id har i allmänhet t-genus, ett id. En förklaring till detta är att initialförkortningar som lånats in från andra språk normalt får t-genus (id är inlånat från engelskan). En annan möjlig förklaring är att id ofta används i sammansättningen id-kort, där kort ju har t-genus. Det kan också vara praktiskt att tala om ett id till skillnad från fisken id som ju har n-genus.
  
Allmänt kan sägas att om man inte känner till genus för en initialförkortning kan det ofta vara klokt att gissa på t-genus. Ett argument för detta är att de enskilda bokstäverna, som uttalas i förkortningen, har t-genus: ett i, ett d osv.